Recht algemeen

Recht algemeen

Juridische aspecten van contant geld

Financieel Juridische Reeks deel 10

Deel 10 van de Financieel Juridische Reeks gaat over de juridische aspecten van contant geld. Met de introductie van de euro is Europese wet- en regelgeving een grote rol gaan spelen, een rol die tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. De verschuiving van contant naar elektronisch betalen roept nieuwe vragen op over de positie van contant geld als wettig betaalmiddel. Beide aspecten krijgen veel aandacht in dit boek.

 

De auteur volgt in zijn boek de kringloop van contant geld: van de uitgifte van bankbiljetten en munten door de officiële autoriteiten tot het gebruik van contant geld als betaalmiddel, eventuele vernietiging en nieuwe ontwerpen. Bijzondere onderwerpen zoals valsemunterij en ‘nepgeld’ komen uitgebreid aan bod.

 

Dit boek is een aanrader voor eenieder die beroepshalve of uit nieuwsgierigheid belangstelling heeft voor de juridische positie van contant geld.

mr. drs. A.A. Scholten
Meer informatie € 29,50

Honderd jaar onderwijspacificatie

In het jaar 2017 is de grondwetswijziging, die bekend is komen te staan als de ‘onderwijspacificatie’, precies honderd jaar oud. Het resultaat daarvan, neergelegd in artikel 23 Grondwet, is nog steeds een belangrijk baken voor de nationale rechtsverhoudingen in het onderwijs. Tegelijkertijd is artikel 23 Grondwet geen rustig bezit. Anno 2017 heeft Nederland een formeel sterk verzuild onderwijsstelsel, terwijl de samenleving in vergaande mate ontzuild en geseculariseerd is. In dit preadvies is de vraag aan de orde wat de betekenis is van artikel 23 Grondwet, honderd jaar na de totstandkoming van de onderwijspacificatie, in actuele vraagstukken van onderwijsbeleid en voor de toekomst van het onderwijsbestel. Omdat een goed begrip van de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 23 Grondwet wezenlijk is voor een begrip van de juridische betekenis, wordt ingegaan op de historische achtergrond van de grondwetsbepaling. Nadat kort de grenzen van het internationale recht voor het nationale onderwijsbeleid worden verkend, worden enkele actuele vraagstukken die van betekenis zijn voor het stelsel van artikel 23 Grondwet aan de orde gesteld.

mr. dr. J.R. Groen
Meer informatie € 22,50

Themanummer Referenda

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2017-4

Referenda lijken in Nederland vaste voet aan de grond te hebben gekregen. Lokaal zijn zij al enige tijd aan de orde van de dag. En hoewel onze Grondwet met geen woord over dit instrument rept, zijn er inmiddels ook twee grote nationale referenda georganiseerd: een eerste in 2005, over de Europese grondwet, en recent een tweede over het associatieverdrag met Oekraïne.

Zagen in de laatste decennia van de vorige eeuw vooral progressieve kiezers het referendum als een welkome vorm van emancipatie van de burger, de laatste jaren begroeten de volksere partijen ter rechterzijde het referendum als een welkom instrument waarmee de bevolking zich kan uitspreken tegen de verderfelijke plannen van de elite. Hoe men hier ook tegenover moge staan, het referendum is deel gaan uitmaken van onze staatkundige praktijk en het ziet ernaar uit dat dat nog wel even zo zal blijven.

Dat gegeven vormde voor de redactie van RMThemis de aanleiding om een themanummer te initiëren volledig gewijd aan referenda. Het nummer is welbewust agnostisch opgezet: noch een heilig geloof in referenda, noch een overtuigde afwijzing daarvan stuurde op voorhand de redactionele keuzen. Leidend waren de vele interessante juridische en staatkundige vragen die de referendumpraktijk blijkt op te roepen. Bovendien zijn de bijdragen niet beperkt tot juridische vragen. Ook interdisciplinaire en empirische artikelen zijn in dit nummer opgenomen.

Meer informatie € 14,95

Sanctionering van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten

Verschillende Europese richtlijnen die de consument beogen te beschermen, bevatten informatieplichten. Een van deze richtlijnen is de Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU). Op grond daarvan zijn ondernemers verplicht aan consumenten informatie te verstrekken als zij een overeenkomst sluiten in een fysieke winkel, buiten een verkoopruimte of op afstand. Evenals andere richtlijnen uit het consumentenacquis laat de Richtlijn consumentenrechten de sanctionering van een schending van deze informatieplichten grotendeels over aan de lidstaten.

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de sanctionering van deze informatieplichten eruitziet in Duitsland, Engeland en Nederland. Dit gebeurt aan de hand van de volgende vraag: hoe wordt een schending van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten in Duitsland, Engeland en Nederland gesanctioneerd en wie hanteren deze sancties en waarom zij? Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van drie delen. In deel I van dit onderzoek wordt stilgestaan bij de informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten en hun doel. In deel II wordt ingegaan op de sancties die kunnen worden toegepast in de drie rechtsstelsels bij een schending van een informatieplicht en wordt ingegaan op degenen die ze hanteren. In deel III wordt bekeken welke keuzes in Duitsland, Engeland en Nederland zijn gemaakt bij de sanctionering van oneerlijke handelspraktijken en de handhaving van het consumentenrecht.

mr. L.B.A. Tigelaar
Meer informatie € 52,50

Handboek Spoorwegrecht

Adriaan Hagdorn, Viola Sütő, Andres Wedzinga
Meer informatie € 115,00

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina