ACIS-serie

ACIS staat voor het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Dit multidisciplinaire onderzoekscentrum legt zich toe op wetenschappelijk onderzoek op het terrein van verzekeringen. In de ACIS-serie verschijnen onder andere ACIS-symposiumbundels, dissertaties van ACIS-onderzoekers, oraties van ACIS-onderzoekers en andere wetenschappelijke onderzoeksresultaten op het terrein van verzekeringen. De ACIS-serie staat onder redactie van prof. dr. M.L. Hendrikse en prof. dr. J.G.J. Rinkes.

De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief

Deel 14 ACIS-serie

Dit proefschrift gaat over de precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer. De auteur promoveerde cum laude op 23 september 2016.

Het Nederlandse verzekeringsrecht ter zake wordt uitvoerig besproken, maar ook het Duitse, Franse, Engelse, Zwitserse en Belgische verzekeringsrecht en de Principles of European Insurance Contract Law. Voorts besteedt de auteur aandacht aan de wetsgeschiedenis en aan het oude Nederlandse verzekeringsrecht met betrekking tot de precontractuele mededelingsplicht.

mr. K. Engel
Meer informatie € 91,70

De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) anno 2015

Dit proefschrift gaat over de juridische aspecten van Kifid. De centrale vraag in dit boek is hoe Kifid functioneert in het licht van de meest belangrijke juridische randvoorwaarden zoals vastgelegd in wetgeving, rechtspraak en doctrine. Om deze vraag te beantwoorden wordt er allereerst aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van Kifid en zijn organisatie. Bezien wordt hoe Kifid is ingericht en functioneert binnen het kader van de Wft, het BGfo, de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten en relevante Europese verordeningen, richtlijnen en aanbevelingen.

mr. D.P.C.M. Hellegers
Meer informatie € 52,45

De gesubrogeerde verzekeraar in het schadeverzekeringsrecht

Dit proefschrift gaat over de rechtspositie van de gesubrogeerde verzekeraar in het Nederlandse schadeverzekeringsrecht. De centrale vraag is in hoeverre de hiervoor bedoelde rechtspositie van de schadeverzekeraar (na subrogatie) afwijkt van de rechtspositie van de verzekerde (voor subrogatie).

mr. P. van Zwieten
Meer informatie € 55,60

De zorgverzekering

Op vrijdag 15 maart 2013 vond het multidisciplinaire symposium ‘De Zorgverzekering’ plaats. Het symposium werd georganiseerd door het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS). Medewerking aan het symposium werd verleend door de Master Verzekeringskunde van UvA Amsterdam Business School, de Open Universiteit en het Eggens Instituut voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Universiteit van Amsterdam.

Meer informatie € 28,60

Naar een (doorlopende) generieke zorgplicht voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen?

Op vrijdag 21 september 2012 vond het symposium ‘Naar een (doorlopende) generieke zorgplicht voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen?’ plaats. In deze bundel treft u – in de volgorde van het symposiumprogramma – de schriftelijke weergave van zes van de acht aldaar door de sprekers gehouden voordrachten aan.

Meer informatie € 28,10

Premiebetaling in het verzekeringsrecht

Na een korte rechtsvergelijkende verkenning wordt een voorstel gedaan om de huidige wettelijke bepalingen inzake premiebetaling aan te passen. Het boek bevat naast wetenschappelijke beschouwingen praktische aanwijzingen voor de verzekeringspraktijk van alledag.

mr. P.M. Leerink
Meer informatie € 46,65
Meer informatie € 37,69 ebook

De aansprakelijkheidsverzekering

Op vrijdag 4 november 2011 vond het symposium ‘De aansprakelijkheidsverzekering’ plaats. In deze bundel treft u de schriftelijke weergave van vier van de acht aldaar door de sprekers gehouden voordrachten aan.

Meer informatie € 23,15
Meer informatie € 18,61 ebook

De verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent

De privaatrechtelijke en publiekrechtelijke positie van de verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent, hun rol in het financiëledienstverleningsproces en de voor hen geldende gedragsnormen

Cees de Jong is onafhankelijk consultant en adviseert spelers in de verzekeringsmarkt over toezicht-gerelateerde zaken. Hij is als onderzoeker verbonden aan het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) en is lid van de Raad van Advies van de opleiding Master Verzekeringskunde van de Universiteit van Amsterdam.

mr. C.J. de Jong
Meer informatie € 44,40
Meer informatie € 35,79 ebook

Enige vraagstukken van verzekeringsdekking

Dit boek is een bundeling van eerdere publicaties van mr. F. Stadermann, waarin hij vraagstukken behandelt van verzekeringsdekking waarmee hij in zijn werk als advocaat werd geconfronteerd en waarop wet, wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie geen antwoord geven.

mr. F. Stadermann
Meer informatie € 35,50

Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden

Op vrijdag 4 maart 2011 vond het symposium ‘Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden’ plaats. In deze bundel treft u de schriftelijke weergave van zes van de acht  aldaar door de sprekers te houden voordrachten aan. 

Meer informatie € 25,30
Meer informatie € 20,51 ebook

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Op vrijdag 12 november 2010 vond het symposium ‘De arbeidsongeschiktheidsverzekering’ plaats. In deze bundel treft u vier van de acht aldaar door de sprekers gehouden voordrachten aan.

 

Meer informatie € 24,15

Marktfalen bij tussenpersonen

Onderzoek naar marktfalen in de intermediaire bedrijfstak voor financiële dienstverlening

De intermediaire bedrijfstak op het gebied van financiële dienstverlening, speelt een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Veel consumenten vertrouwen voor hun financiële beslissingen op het advies van een intermediair (tussenpersoon) en de impact van deze beslissingen op hun welzijn en welvaart is groot. De intermediaire bedrijfstak staat, evenals andere onderdelen van de financiële sector, onder de verdenking van marktfalen.

Fred de Jong
Meer informatie € 43,25

Consument en verzekering

Op vrijdag 19 maart 2010 vond in het multidisciplinaire symposium ‘Consument en verzekering’ plaats. In deze bundel treft u vijf van de aldaar door de sprekers gehouden voordrachten aan.

 

prof. dr. J.G.J. Rinkes, dr. M.L. Hendrikse
Meer informatie € 33,10

Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude is een onderwerp dat de gemoederen zowel maatschappelijk als wetenschappelijk danig bezighoudt.

In dit kader vond het multidisciplinaire symposium ‘Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude’ plaats. In deze bundel treft u enige van de aldaar door de sprekers gehouden voordrachten aan.

Meer informatie € 32,60
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina