Financieel Juridische Reeks

De Financieel Juridische Reeks bevat financieel juridische uitgaven waarin de wet- en regelgeving op toegankelijke wijze wordt uitgediept.

 

Veranderingen vragen vaak om aanpassing van de bestaande wetgeving en procedures. In de Financieel Juridische Reeks (FJR) verschijnen uitgaven waarin financieel juridische onderwerpen  kort en overzichtelijk worden beschreven vanuit een praktische invalshoek. Een deskundige redactieraad zorgt voor interessante onderwerpen op verschillende terreinen van het bank- en verzekeringswezen. Daarnaast waarborgt de redactieraad de kwaliteit van de inhoud van de boeken in samenwerking met gespecialiseerde auteurs. Door theorie en praktijk te combineren zijn de uitgaven zowel voor juristen als voor hogere staf- en kaderfunctionarissen van praktisch nut.

 

De redactieraad van de Financieel Juridische Reeks bestaat uit:

prof. mr. W.A.K. Rank (voorzitter), mw. mr. N. Boomsma, mw. mr. E.M. Dieben, prof. mr. R.E. van Esch, mr. F.G.B. Graaf, mr. F.M.A. 't Hart, prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen, mr. G.J.P. Molkenboer, mr. S. Timmerman en mr. dr. ing. A.J. Verdaas.Collectieve acties in de financiële sector

De effectenlease-, de woekerpolisaffaire en de DSB-claim zijn enkele voorbeelden van het toenemende aantal collectieve acties in de financiële sector. De door de wetgever gecreëerde mogelijkheid om collectief te procederen zonder in te gaan op de individuele omstandigheden, is een belangrijke verklaring voor deze toename. Maar ook de toenemende procesbereidheid in onze maatschappij maakt het mogelijk dat meer en meer acties worden geïnitieerd door belangenorganisaties van particulieren.  Collectieve acties zijn niet eenduidig en kunnen allerlei vormen aannemen. Kortom, tijd om de balans op te maken.

Meer informatie € 39,90

Reclame- en marketingregels in de financiële sector

Moet in een dagbladadvertentie waarin reclame wordt gemaakt voor hypotheken ook de kredietwaarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ opgenomen worden? En welke reclame-uiting moet nu voorzien zijn van een risico-indicator? Dit zijn vragen waar reclamemakers in de financiële sector sinds de invoering van de Wft vaak mee te maken krijgen. Ook bedrijfsjuristen en medewerkers van complianceafdelingen die met de beoordeling van reclame- en marketingcampagnes zijn belast, worden met deze vragen geconfronteerd.

In dit boek worden niet alleen alle wettelijke reclame- en marketingvoorschriften voor de financiële sector behandeld, maar ook regelgeving die voortvloeit uit zelfregulering zoals de Code Rendement en Risico en de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Daarnaast wordt in dit boek uitgebreid aandacht geschonken aan uitspraken van de Reclame Code Commissie. Deze geven een goed beeld van waar in de financiële praktijk de grenzen liggen van oneerlijke en misleidende reclame.

Mw. mr. N. Boomsma
Meer informatie € 39,90

Financiële sector en internationaal privaatrecht

Door de uitbreidende globalisering van banken, beleggingsondernemingen en andere financiële instellingen en het toenemende grensoverschrijdende karakter van transacties en relaties tussen partijen, is het regelmatig onduidelijk welk rechtsstelsel van toepassing is op een zich voordoend juridisch probleem. Met name in tijden van stress op de financiële markten – zoals tijdens de recente kredietcrisis – is duidelijkheid over dergelijke vraagstukken cruciaal. Om die reden is een eenduidig stelsel van internationaal privaatrecht (‘IPR’) van groot belang.

 

Na de inwerkingtreding van de Wet conflictenrecht goederenrecht in 2008, is nu Boek 10 Burgerlijk Wetboek in aantocht. Boek 10 dient het gehele Nederlandse IPR te codificeren. Ook uit Europa is de afgelopen jaren veel regelgeving ten aanzien van IPR voortgekomen. In deze bundel met 10 artikelen wordt stilgestaan bij onderwerpen zoals het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, het conflictenrecht omtrent corporaties en vraagstukken omtrent aansprakelijkheid en goederenrecht in het IPR. Ook komt aan bod of een ‘European Bank Company Law’ tot de mogelijkheden behoort en wat de gevolgen zijn van de staatkundige hervormingen op de Nederlandse Antillen voor het financiële toezicht.

 

De vraag welk rechtstelsel van toepassing is en de veelheid aan besproken onderwerpen binnen de financiële sector, maakt deze bundel onmisbaar voor iedere jurist die in een internationale wereld opereert.

Meer informatie € 41,00

Klantbelang Centraal

Het thema 'klantbelang centraal' gaat verder dan alleen de vraag in welke mate een financiële onderneming een zorgplicht heeft jegens haar klanten. Het thema is bepalend voor de wijze waarop en aan wie welke financiële diensten worden verleend. Financiële ondernemingen moeten hun verdienmodel hierop aanpassen. De aankomende regelgeving dwingt financiële ondernemingen hiertoe. Het provisieverbod, regels over het productontwikkelingsproces, de verplichting tot ketenbeheersing, het afnemen van het financieel rijbewijs, het afleggen van de bankierseed en de invoering van de publiekrechtelijke zorgplicht zijn voorbeelden van het ingrijpen door de wetgever. In deze bundel belichten experts werkzaam in de (financiële) praktijk en in de wetenschap hun visie op het thema 'klantbelang centraal'.

Meer informatie € 40,95

Effecten- en derivatenclearing

De komst van de European Market Infrastructure (EMIR) houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Tot nu toe krijgt de clearingverplichting voor daartoe aangewezen OTC-derivaten de meeste aandacht. Daarnaast moeten alle central counterparties (CCP's) een vergunning aanvragen. CCP's moeten dan voldoen aan eisen op het gebied van bijvoorbeeld governance, segregatie en portabiliteit. Dat zal een grote impact hebben op CCP's, clearing members, cliënten van clearing members en hun toezichthouders. Clearing staat daarom op dit moment meer dan ooit in de belangstelling.

Mr. B.J.A. Zebregs
Meer informatie € 54,00

Uitbesteding in de financiële sector

Uitbesteding is op dit moment een van de meest actuele thema’s in de financiële sector. Financiële ondernemingen kunnen zich, door werkzaamheden uit te besteden, beter focussen op hun kernactiviteiten, kosten besparen, toegang krijgen tot bijzondere expertise en hun efficiency en flexibiliteit vergroten. Ook bieden nieuwe technologische

ontwikkelingen zoals ‘cloud computing’ ongekende kansen. Uitbesteding brengt echter ook veel regels en risico’s met zich mee: waarom zijn big data en privacy bijvoorbeeld hot issues bij implementatie en uitvoering? Het uitbesteden van werkzaamheden heeft ook gevolgen voor het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Hoe pakt het toezicht op uitbesteding in de cloud nu in de praktijk uit? Een financiële instelling dient namelijk haar bedrijfsprocessen en de daarmee samenhangende risico’s te beheersen.

mr. dr. R.E. van Esch, mr. S. Timmerman
Meer informatie € 54,00

Kapitaal- en liquiditeitseisen voor banken

In dit nieuwe deel van de Financieel Juridische Reeks gaan de auteurs in op de eigenvermogensvereisten voor banken die op grond van de Richtlijn Kapitaalvereisten (CRD IV) en de Verordening Kapitaalvereisten (CRR) in Europa en in Nederland zijn ingevoerd. Daarnaast worden de nieuwe kapitaalbuffers (kapitaalconserveringsbuffer, contracyclische kapitaalbuffer, systeemrisicobuffer en buffers voor systeemrelevante banken) behandeld. Ook de nieuwe norm voor de Leverage Ratio die naar verwachting vanaf 2018 in Europa zal worden ingevoerd, maar waarin in Nederland in de toezichtpraktijk reeds op wordt vooruitgelopen, wordt behandeld. Het boek bevat tevens een hoofdstuk over de Liquidity Coverage Ratio, de nieuwe norm voor kortlopende liquiditeit voor banken die in Nederland vanaf 1 oktober 2015 van kracht gaat. De auteurs hebben de materie toegelicht met talrijke rekenvoorbeelden om de materie voor de lezer toegankelijk te maken. Dit boek bevat aldus een behandeling van een belangrijk fragment van het Europese Single Rule Book voor banken en is geschreven voor al diegenen die in de praktijk te maken hebben met de financiering van banken en de door banken aan te houden kapitaalbuffers.

mr. drs. M.K.Z. Groot, prof. dr. mr. E.P.M. Joosen
Meer informatie € 61,30

Algemene Bankvoorwaarden 2017: modernisering in klare taal

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) bevatten de basisregels die gelden voor de relatie tussen klant en bank. Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hanteren dezelfde ABV. Ze hebben betrekking op alle klanten, en ze zijn in beginsel van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen klant en bank. De ABV zijn tweezijdige voorwaarden. Dat wil zeggen dat ze in overleg tussen de NVB en de Consumentenbond zijn opgesteld onder de hoede van de Sociaal-Economische Raad en in dat kader periodiek worden doorgelicht op zaken als duidelijkheid en actualiteit. Als dat gebeurt raadpleegt de NVB ook de belangrijkste ondernemersorganisaties, zoals VNO-NCW, MKB Nederland en ONL voor Ondernemers, in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van de zakelijke klanten.

 

Per 1 maart 2017 zijn de ABV voor de derde keer gewijzigd. De totstandkoming van deze ABV 2017 was aanleiding voor een nieuw deel van de Financieel Juridische Reeks. In deze uitgave beschrijven de auteurs in beknopte vorm de achtergrond en wordingsgeschiedenis van de ABV en geven zij commentaar bij de artikelen van de ABV 2017. Enkele bredere thema’s, zoals eenvoudig taalgebruik, de implicaties van de tweezijdigheid van algemene voorwaarden en de bancaire zorgplicht komen wat uitgebreider aan de orde.

mr. B.B. van der Burgh, mr. B. Krijnen
Meer informatie € 29,50

Juridische aspecten van contant geld

Financieel Juridische Reeks deel 10

Deel 10 van de Financieel Juridische Reeks gaat over de juridische aspecten van contant geld. Met de introductie van de euro is Europese wet- en regelgeving een grote rol gaan spelen, een rol die tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. De verschuiving van contant naar elektronisch betalen roept nieuwe vragen op over de positie van contant geld als wettig betaalmiddel. Beide aspecten krijgen veel aandacht in dit boek.

 

De auteur volgt in zijn boek de kringloop van contant geld: van de uitgifte van bankbiljetten en munten door de officiële autoriteiten tot het gebruik van contant geld als betaalmiddel, eventuele vernietiging en nieuwe ontwerpen. Bijzondere onderwerpen zoals valsemunterij en ‘nepgeld’ komen uitgebreid aan bod.

 

Dit boek is een aanrader voor eenieder die beroepshalve of uit nieuwsgierigheid belangstelling heeft voor de juridische positie van contant geld.

mr. drs. A.A. Scholten
Meer informatie € 29,50

Grensoverschrijdende insolventie

Financieel Juridische Reeks deel 11

Het aantal insolventieprocedures met internationale aspecten groeit alleen maar. Daarbij rijzen veel juridische vragen. Welke rechter is bevoegd? Welk recht is van toepassing, bijvoorbeeld op de bevoegdheden van de curator in een ander land, de verdeling van de boedel, zakelijke rechten, verrekening, eigendomsvoorbehoud, opzegging van overeenkomsten, de actio pauliana? In dit boek gaat de auteur in op deze en veel andere vragen. Voor intra-EU gevallen is op 26 juni 2017 de herziene Insolventieverordening in werking getreden. In deze nieuwe Verordening is veel jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie gecodificeerd. Daarnaast zijn enkele nieuwe onderwerpen geregeld, in het bijzonder met betrekking tot insolventie van groepen en de zogeheten synthetische procedure. Voor verhoudingen met landen die geen lid zijn van de Europese Unie stelt elke lidstaat zijn eigen regels op. In Nederland is het recht op dit punt in grote mate ontwikkeld door de Hoge Raad met recente jurisprudentie.

 

Daarnaast hebben de Verenigde Naties een Modelwet geschreven, bij wijze van aanbeveling aan Staten over de gehele wereld om deze wet in hun eigen nationale regels op te nemen. Een aantal Staten, waaronder de Verenigde Staten, heeft dat gedaan.

 

Dit is de tweede druk van dit boek. Alle drie de onderwerpen worden behandeld: de herziene EU-Verordening, de jurisprudentie van de Hoge Raad voor verhoudingen met derde landen en de VN-Modelwet.

mr. dr. A.J. Berends
Meer informatie € 54,50

Factoring

Financieel Juridische Reeks deel 12

Factoring is een financieringsvorm met betrekking tot de vorderingen van een leverancier van goederen of diensten op zijn afnemers. Factoring wordt aangeboden door gespecialiseerde financiers, factormaatschappijen. Factormaatschappijen bieden naast financiering ook andere diensten aan, zoals debiteurenbeheer en overneming van het risico van insolventie van de debiteur. Van factoring bestaan verschillende varianten en er doen zich tal van ontwikkelingen voor.

 

Factoring kent veel juridische aspecten. In dit deel van de Financieel Juridische Reeks worden deze behandeld. Uitgebreid aan bod komen tal van vermogensrechtelijke aspecten van factoring, zoals de kwalificatie van de factoringovereenkomst en vragen betreffende de overdracht en verpanding van vorderingen. De auteur besteedt daarnaast aandacht aan de juridische aspecten van actuele ontwikkelingen, zoals de opkomst van reverse factoring en van de financiering van één leverancier door meerdere factormaatschappijen. Aan de orde komen ook aspecten van internationaal privaatrecht en publiekrechtelijke aspecten.

mr. dr. ing. A.J. Verdaas
Meer informatie € 29,50

MiFID II

Vanuit praktijk en theorie bezien

Onder MiFID II worden beleggingsondernemingen geconfronteerd met nieuwe verplichtingen. Deze variëren van rapportageverplichtingen, eisen ten aanzien van product governance en maatregelen om de belangen van consumenten beter te kunnen beschermen.

 

Dit boek is samengesteld door experts die technisch uiteenzetten wat de verplichtingen behelzen, maar ook ingaan op de implicaties voor de dagelijkse praktijk. Hierdoor is het een waardevol naslagwerk geworden voor compliance officers, toezichthouders, bankjuristen, advocaten en rechterlijke macht.

Meer informatie € 39,50
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina