Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht

Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht.

Barmhartigheid in het burgerlijk recht

Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van bestaanszekerheid

De twee preadviseurs laten in dit preadvies hun licht schijnen over het thema ‘barmhartigheid in het burgerlijk recht’ en passen dit vervolgens toe op de bestrijding van armoede, schulden en verhaal binnen het privaatrecht en, ter preventie daarvan, de grenzen aan kredietverlening tussen particulieren onderling en aan kredietverlening aan consumenten en ‘kleine ondernemers’. Het preadvies sluiten zij af met conclusies en aanbevelingen.

prof. mr. J.W.A. Biemans, prof. mr. A.G. Castermans
Meer informatie € 37,50

Uitleg van rechtshandelingen

Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2016

In dit preadvies staat de thematiek van de uitleg van rechtshandelingen centraal. Weliswaar lijken de basisprincipes op het gebied van uitleg bekend en helder (zoals de Haviltex-maatstaf en de cao-norm), maar de praktijk plaatst de Hoge Raad en allen die het civiele recht beoefenen steeds voor nieuwe vragen. Vooral sinds het arrest DSM/Fox uit 2004 zijn er in de rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van uitleg veel nieuwe nuances geïntroduceerd. Tegen deze achtergrond brengt Valk in het eerste deel van dit preadvies de ontwikkelingen in kaart en trekt hij lijnen door. Hij gaat onder meer in op het rechtstreekse verband tussen uitleg en de wilsvertrouwensleer, objectiverende uitleg, de uitleg van huwelijkse voorwaarden, statuten, algemene voorwaarden, derdenbedingen en verzekeringsovereenkomsten, en uitleg op het snijvlak van het goederen- en verbintenissenrecht. Bovendien wordt de verhouding tussen uitleg en de andere in art. 6:248 BW aangeduide bronnen van de rechtsgevolgen van overeenkomsten (aanvullend en dwingend recht, gewoonterecht en redelijkheid en billijkheid) beknopt besproken alsmede de processuele aspecten van uitleg. Schelhaas plaatst in haar deel van het preadvies de uitleg van rechtshandelingen in een internationaal perspectief door middel van rechtsvergelijking met Engels, Schots, Duits en Frans recht en soft law, en door een analyse van de uitleg van een aantal internationale clausules (bijv. force majeure & hardship clauses). Daarna bespreekt zij enkele kwesties van contractvorming: op welke wijze(n) kunnen contractspartijen de wijze van uitleg contractueel modelleren? De preadviseurs komen tot de conclusie dat de thematiek van de uitleg pluriform is en blijft, zowel wat betreft de uitlegmaatstaf, als in internationaal perspectief.

Het preadvies besteedt aandacht aan de theorie en de rechtspraktijk, en kan daarmee van waarde zijn voor een ieder die vanuit de wetenschap of rechtspraktijk geconfronteerd wordt met uitlegvragen.

prof. mr. H.N. Schelhaas, mr. W.L. Valk
Meer informatie € 37,60

Collectieve acties

Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2015

In dit preadvies staan de collectieve acties centraal.

 

In het eerste deel belichten prof. Faure en Visscher de collectieve actie vanuit rechtseconomisch perspectief. Vanuit dat gezichtspunt analyseren zij de voor- en nadelen van een collectieve actie. Voorts wordt ingegaan op de toegang tot de rechter, de financiering van collectieve acties ex Art. 3:305a BW, de WCAM en het consultatievoorstel.

 

In het tweede deel gaat prof. Tzankova in op de vraag of de Nederlandse collectieve actie ‘globalisering proof’ is en geeft daarbij een helicopterview van de belangrijkste internationale ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar. Vervolgens stelt zij de aard van de groepsvertegenwoordiger en de financiering daarvan centraal, en legt zij de knelpunten in de huidige praktijk bloot.

prof. dr. M.G. Faure, prof. dr. I.N. Tzankova, prof. mr. dr. L.T. Visscher
Meer informatie € 34,45

Forumshopping

Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht

In dit boekje zijn twee preadviezen voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht opgenomen, met als thema ‘Forumshopping’.

 

Het preadvies van prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem draagt de titel ‘Recht- en forumshopping in de internationale bedrijfsfinancieringspraktijk bezien vanuit Nederlands perspectief’ en heeft de internationale bedrijfsfinanciering als speerpunt. In het segment van de internationale bedrijfsfinanciering is een expliciete rechts- en forumkeuze gebruikelijk. Maar wat te kiezen, nu partijen ingeval hun overeenkomst een internationaal karakter draagt vrijwel onbegrensde keuzemogelijkheden hebben voor wat betreft het op hun overeenkomst toepasselijke recht en de beslechting van de geschillen die uit deze overeenkomst eventueel voortvloeien? Welke overwegingen spelen daarbij een rol en worden die keuzemogelijkheden ook strategisch gebruikt? En zouden verschillende jurisdicties de keuze voor het eigen recht moeten stimuleren door met elkaar te concurreren om zo juridisch werk binnen de landsgrenzen te houden of te krijgen? Dit preadvies beantwoordt deze vragen.

 

Het preadvies van prof. mr. drs. A.A.H. van Hoek is getiteld ‘Shoppen in het recht: het vennootschapsrecht en aanpalende rechtsgebieden “ontbundeld”’ en is gericht op het rechtspersonenrecht en de rol die de statutaire zetel speelt in het IPR. Personen die een rechtspersoon willen oprichten, kunnen binnen de EU vrij kiezen uit de daar aanwezige rechtsstelsels. Maar welke gevolgen heeft zo’n keuze, met name als de economische activiteiten zich feitelijk afspelen in een ander land dan het land van incorporatie? Het preadvies onderzoekt welke rol de statutaire zetel speelt als aanknopingsfactor in het IPR en in welke mate het recht dat van toepassing is op de rechtspersoon en haar deelnemers door de vrije keuze van het vennootschapsstatuut uiteen dreigt te vallen oftewel ‘ontbundeld’. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het recht dat van toepassing is op het faillissement van de onderneming en de aansprakelijkheid van bestuurders

prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem, prof. mr. drs. A.A.H. van Hoek
Meer informatie € 35,45

Gedragscodes in internationaal, Europees en privaatrechtelijk perspectief

Juridische betekenis, effectiviteit en handhaving; Preadviezen 2013 Uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht

In dit boek zijn twee preadviezen voor de Vereniging voor Burgerlijk recht opgenomen, met als thema ‘Internationale codes en privaatrechtelijke handhaving’.

In het preadvies van Menting en Vranken wordt onderstreept dat, hoewel wordt opgeroepen om meer aandacht te besteden aan zelfregulering door middel van gedragscodes in het privaatrecht, het onderwerp in Nederland nog steeds niet erg in beweging is. Omdat een quickscan uitwees dat dit op Europees niveau meer gebeurt, hebben Menting en Vranken het vizier ook op Europa gericht. Tot nu toe is dat in de Nederlandse privaatrechtelijke literatuur niet stelselmatig gedaan. Verder hebben de preadviseurs empirische gegevens verzameld over het verschijnsel gedragscodes in Europa en Nederland, meer in het bijzonder over hun functies.

 

Scheltema stelt dat op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (vooral internationale) private regulering ontegenzeglijk aan een opmars bezig is. Dat kan volgens hem als positief worden beschouwd; hoe meer initiatieven op dit terrein worden ontplooid, hoe groter de kans dat mensenrechten, het milieu, arbeidsomstandigheden, enz. erop vooruitgaan. Deze overvloed aan initiatieven heeft echter volgens Scheltema ook een keerzijde. Zo kan deze leiden tot nadeel voor consumenten, verstoring van de mededinging, handelsbeperkingen, onnodig hoge kosten om deel te nemen aan een initiatief, miskenning van relevante belangen en problemen bij aanbestedingen.

Scheltema verkent in het preadvies de mogelijkheden om te komen tot een methodologie om effectiviteit van dergelijke internationale private regulering te bepalen. Daarbij is gekozen voor een interdisciplinaire benadering waarin inzichten uit de juridische, economische, sociologische en psychologische doctrine worden ontleend.

mr. M. Menting, prof. mr. J.B.M. Vranken, prof. mr. M.W. Scheltema
Meer informatie € 35,50
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina