Bij wijze van afscheid

Over fouten van, onbegrip over en misverstanden bij, misleiding door en andere misstappen van de wetgever. Oftewel. Waar is het recht in het arbeidsrecht gebleven?

Beschrijving

Ideeën over wetgeving veranderen in de loop der tijd en in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw komt het verschijnsel dereguleren op. In een reeks beleidsnota’s en actieprogramma’s wordt gewerkt aan wat wordt genoemd wetgevingskwaliteitsbeleid, met het oogmerk wetgeving te realiseren die de overheid beter zal ondersteunen. Dat maakt dat degenen die beroepshalve met wetgeving bezig zijn – opstellen, uitvoeren, interpreteren, toepassen en handhaven – wetgeving in eerste instantie zien als hulpmiddel voor het bestuur. Of de burger daaraan iets heeft, is minder van belang. Dat maakt dat wetgeving tegenwoordig niets meer of minder is dan een beleidsinstrument, dat wordt ingezet om een doel te bereiken. Bij wetgevingskwaliteitsbeleid staat de legitimiteit van de wetgeving centraal. De discussies zijn verstomd en de prioriteit bij de ‘ambtelijke wetgevers’ ligt niet meer bij de kwaliteit van de wetgeving. Bij wetgevingskwaliteit gaat het om de kwaliteit van de wetgeving, de normstelling zelf en de argumentatie en redeneringen die de wetgever in dat kader als motivering en verduidelijking geeft. Dit boek laat zien wat er de afgelopen tien tot vijftien jaar allemaal is misgegaan bij de arbeidswetgeving en dat het behoorlijk schort aan de kwaliteit van die wetgeving. Ook blijkt dat het niet gaat om een incident, maar dat er structureel iets mis is met die kwaliteit van de wetgeving en wel dusdanig dat de vraag is gerechtvaardigd naar waar het recht is gebleven in het arbeidsrecht.

Over de auteur(s)

Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen: senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (tot 1 oktober 2017) en universitair hoofddocent Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg (tot 10 september 2018).

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

Voorwoord

1 Inleiding

1.1 Over wetgevingskwaliteitsbeleid en wetgevingskwaliteit

1.2 De managementstaat, de inhoudsloze topambtenaar en wat daarvan komt

2 De Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit

2.1 Aanwezigheidsdiensten

2.2 De wekelijkse onafgebroken rusttijd

2.3 De dagelijkse onafgebroken rusttijd

2.4 Arbeidstijd inclusief overwerk

3 Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

3.1 Deeltijd WW tot behoud van vakkrachten

3.2 Structurele werktijdverkorting

3.3 Over het verbod van werktijdverkorting en de Werkloosheidswet

4 De Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

4.1 De zogenoemde ‘cao-ontslagcommissie’

4.2 Over de zogenoemde ‘avv-loze periode’

4.3 De Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv

5 Wet arbeid vreemdelingen

5.1 Seizoenarbeid

5.2 Over Essent, Vicoplus en Martin Meat en grensoverschrijdende dienstverrichting

6 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

6.1 ‘Meerwerk’, structureel langer werken of overwerk?

6.2 En dan nu het herleiden tot de ‘normale arbeidsduur’

6.3 Over ‘stukloon’ gesproken

6.4 De Regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm

6.5 Over het niet tijdig betalen van het wettelijk minimumloon

7 De Wet op de arbeidsovereenkomst

7.1 ‘Geen arbeid, geen loon’

7.2 Over ‘nul-uren-contracten’ gesproken

7.3 Vakantiewetgeving

7.4 De aanzegverplichting

7.5 Verboden onderscheid is verboden onderscheid

7.6 De zogenoemde ‘ontslagvergunning’

7.7 De Ontslagregeling

Literatuurlijst

€ 14,95
Bestellen

ISBN: 9789462511903

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Auteur: mr. dr. J. van Drongelen

Aantal pagina's: 94

Verschijningsdatum: 7 september 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina