Arbeidsomstandighedenwet

Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht deel 8

Beschrijving

De arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt van steeds groter belang. Tegen die achtergrond is de Arbeidsomstandighedenwet aangepast met in het bijzonder een wijziging met betrekking tot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De bedrijfsgezondheidszorg, als onderdeel van de arbodienstverlening, speelt een rol bij de bevordering van de arbeidsparticipatie van werknemers en het beschermen van hun gezondheid. Het draagt bij aan de beheersing van het verzuim door ziekte en de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen. Ook is van de gelegenheid gebruikgemaakt om enkele technische wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet aan te brengen. Dit boek behandelt de parlementaire geschiedenis van deze wijzigingswet. Een wijziging in een wettelijk voorschrift wordt (waar nodig) voorafgegaan door de oude (te wijzigen) wettekst. Het wijzigingsonderdeel sluit af met het wettelijk voorschrift waarin de wijzigingen zijn aangebracht. Van de mondelinge behandeling van het voorstel van wet is alleen datgene opgenomen dat iets toevoegt in vergelijking met de schriftelijke behandeling van het voorstel van wet. In de marge is aangegeven welk onderdeel van de parlementaire behandeling aan de orde is. Met de margetekst ‘VvW/wettekst’ is aangegeven dat het voorstel van wet geen wijziging heeft ondergaan.

Over de auteur(s)

Mr. dr. J. van Drongelen is universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

Voorwoord

Hoofdstuk 1. Algemeen

1.1 Inleiding

Hoofdstuk 2. Voorgeschiedenis

2.1 Belang van goede zorg en problemen bij de beroepsuitoefening

2.2 Advies Sociaal-Economische Raad

2.3 Kabinetsstandpunt: betrokkenheid en preventie versterken

Hoofdstuk 3. Hoofdlijnen wetsvoorstel

Wetswijziging

3.1 Versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met arbodienstverleners

3.2 Adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding verduidelijken

3.3 Doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor consultatie

3.4 Basiscontract arbodienstverlening, ruimte voor professionele beroepsuitoefening en basisplus contract

3.5 Handhaafbaarheid en toezicht

3.6 Overgangsrecht

Hoofdstuk 4. Financiële gevolgen

Hoofdstuk 5. Administratieve lasten en nalevingskosten

5.1 De te nemen maatregelen

5.2 Extra kosten

Hoofdstuk 6. De internetconsultatie

Hoofdstuk 7. Voorlichting en communicatie

Hoofdstuk 8. Ten slotte en overige

Hoofdstuk 9. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet

Hoofdstuk 10. Overgangsrecht en inwerkingtreding

Bijlage 1

Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen, Stb. 2017, 22

Bijlage 2

Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2017 aan de voorzitter van de Eerste Kamer met daarbij gevoegd een verslag van de internetconsultatie, inclusief een beschrijving van de doorgevoerde aanpassingen, Kamerstukken I 2016/17, 34375, nr. G

€ 34,50
Bestellen

ISBN: 9789462511866

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Serie: Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht

Auteur: mr. dr. J. van Drongelen (red.)

Aantal pagina's: 124

Verschijningsdatum: 24 augustus 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina