Individueel Arbeidsrecht Deel 3 – 8e druk

Ontslagrecht

Beschrijving

Dit boek is het derde deel van een drieluik waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld. Het is daarmee een van de meest uitgebreide uitgaven op dit gebied in de Nederlandse rechtsliteratuur.

 

In ‘Individueel arbeidsrecht Deel 3’ komt het ontslagrecht aan de orde. Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 door de Wet werk en zekerheid ingrijpend gewijzigd. Deze wet en de daarop berustende nadere voorschriften worden in dit boek uitgebreid behandeld en waar nodig van commentaar voorzien. Aan bod komen allereerst de beëindiging met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst) en van rechtswege. Vervolgens worden de ontslaggronden, de beëindiging door opzegging al dan niet met toestemming van het UWV of de cao-ontslagcommissie, de beëindiging door onverwijlde opzegging wegens dringende reden (het ontslag op staande voet) en de opzeg-/beëindigingsverboden behandeld. Daarna komen de ontbinding door de kantonrechter, het herstel van de arbeidsovereenkomst en de vergoedingen in samenhang met het ontslag aan de orde. Het ontslagrecht wordt afgesloten door procedurele aspecten (verzoekschrift, hoger beroep en cassatie). Als laatste wordt het getuigschrift behandeld. Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak, zodat de uitgave naast een leerboek ook een zeer nuttig naslagwerk is voor de praktijk.

Over de auteur(s)

Mr. dr. J. van Drongelen: universitair hoofddocent Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg.

Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus: advocaat en nmi mediator bij De Voort Advocaten | Mediators in Tilburg en universitair docent Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

Voorwoord

1 Inleiding

1.1 Inleiding

1.2 De bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst

1.3 Het stelsel van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

2 De beëindiging met wederzijds goedvinden – de beëindigingsovereenkomst

2.1 Inleiding

2.2 Algemene vereisten voor een beëindigingsovereenkomst

2.3 Wilsgebreken

2.4 Bijzondere voorschriften voor een beëindigingsovereenkomst

2.5 De uitleg van de beëindigingsovereenkomst

2.6 Is de beëindigingsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst?

2.6.1 De zogenoemde ‘finale kwijting’

2.7 De rechtsgevolgen van een beëindigingsovereenkomst

3 De beëindiging van rechtswege

3.1 Inleiding

3.2 Beëindiging door het verstrijken van de tijd

3.3 De dood van de werknemer

3.4 De dood van de werkgever

3.5 De aanzegging

3.6 De voortgezette arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd

4 Ontslaggronden

4.1 Inleiding

4.2 Redelijke ontslaggronden

5 Beëindiging door opzegging (1)

5.1 Inleiding

5.2 Opzegging door de werkgever

5.3 Opzegging door de werknemer

5.4 De gebondenheid aan de opzegging

5.5 De voorwaardelijke opzegging

5.6 Opzegging met terugwerkende kracht

5.7 Het moment van opzeggen

5.8 De wijze van opzeggen

5.9 De opzegtermijnen

5.10 Opzegging van langdurige arbeidsovereenkomsten

5.11 Overgangsrecht voor werknemers van 45 jaar of ouder

5.12 Opzegging tijdens de proeftijd

5.13 Opzegging bij faillissement

5.14 Opzegging bij surseance van betaling

5.15 Opzegging bij het toepassen van een schuldsaneringsregeling

6 Beëindiging door opzegging (2) – het toestemmingsvereiste

6.1 Inleiding

6.2 De toestemming van het UWV

6.3 De toestemming van de cao-ontslagcommissie

6.4 Nietige bedingen

7 De opzeg-/beëindigingsverboden

7.1 Inleiding

7.2 Ziekte

7.3 Zwangerschaps- en bevallingsverlof

7.4 (Vervangende) dienstplicht

7.5 Medezeggenschap

7.6 Het lidmaatschap van een vakvereniging en vakbondsactiviteiten

7.7 Het zogenoemde ‘politiek verlof’

7.8 Adoptie- en pleegzorgverlof, kort- en langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof

7.9 Overgang van de onderneming

7.10 Zondagarbeid

7.11 De deskundige werknemer of persoon in de zin van de Arbowet

7.12 De functionaris voor de gegevensbescherming, bedoeld in de Wbp

7.13 Aanpassing van de arbeidsduur, de arbeidsplaats en de werktijd

7.14 Gelijke behandeling

7.15 Klokkenluiders

7.16 Uitzonderingen op de opzeg-/beëindigingsverboden

8 De beëindiging door onverwijlde opzegging wegens dringende reden, het ontslag op staande voet

8.1 Inleiding

8.2 De objectiviteit van de dringende reden

8.3 De subjectiviteit van de dringende reden

8.4 De onverwijlde opzegging

8.4.1 Voorwaardelijk ontslag op staande voet

8.5 De gelijktijdige mededeling van de dringende reden

8.6 Persoonlijke omstandigheden

8.7 Dringende redenen voor de werkgever

8.8 Dringende redenen voor de werknemer

8.9 Nietige bedingen

8.10 Stelplicht en bewijslast

9 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

9.1 Inleiding

9.2 Ontbinding op verzoek van de werkgever

9.3 Ontbinding op verzoek van de werknemer

9.4 Voorwaardelijke ontbinding

9.5 ‘Pro-forma’-ontbinding

9.6 De ontbinding wegens wanprestatie

10 Vernietiging van de opzegging en herstel van de arbeidskomst

10.1 Inleiding

10.2 Vernietiging door de kantonrechter

10.3 Herstel van de arbeidsovereenkomst

10.4 Nietige bedingen

11 De vergoedingen

11.1 Inleiding

11.2 De zogenoemde ‘gefixeerde schadevergoeding’

11.3 De billijke vergoeding

11.4 Nietige bedingen

11.5 De ontbindingsvergoeding en het overlijden van de werknemer

11.6 De transitievergoeding

12 Procedurele aspecten

12.1 Inleiding

12.2 Verzoekschriftprocedure

12.3 Termijnen

12.4 Bewijs

12.5 Competentie

12.6 Hoger beroep en beroep in cassatie

12.7 Arbitrage en bindend advies

13 Getuigschrift

13.1 Inleiding

13.2 De inhoud van het getuigschrift

13.3 Het vorderen van de afgifte van het getuigschrift

13.4 De aansprakelijkheid van de werkgever

13.5 Afwijking niet mogelijk

13.6 Certificaten

13.7 Andersoortige inlichtingen

Bijlage 1 Art. 7:671 en 7:672 (oud) Burgerlijk Wetboek

Bijlage 2 Afdeling 9. Einde van de arbeidsovereenkomst

Bijlage 3 Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding

Bijlage 4 Regeling looncomponenten en arbeidsduur

Bijlage 5 Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding

Bijlage 6 Besluit overgangsrecht transitievergoeding

Bijlage 7 Ontslagregeling

Bijlage 8 Regeling UWV ontslagprocedure

Bijlage 9 Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter

Rechtspraakoverzicht

Literatuuroverzicht

€ 44,50
Bestellen

ISBN: 9789462511842

8e druk

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Serie: Individueel arbeidsrecht

Deel: 3

Auteur: mr. dr. J. van Drongelen, prof. mr. W.J.P.M. Fase †, mr. dr. S.F.H. Jellinghaus

Aantal pagina's: 512

Verschijningsdatum: 17 augustus 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina