Individueel Arbeidsrecht Deel 1 – 9e druk

De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid – Vakantie en verlof

Beschrijving

Dit boek is het eerste deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld.

 

In ‘Individueel Arbeidsrecht Deel 1’ komen overeenkomsten tot het verrichten van arbeid en vakantie en verlof aan de orde. Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak, zodat deze uitgave naast een leerboek ook een zeer nuttig naslagwerk is voor de praktijk. Individueel Arbeidsrecht Deel 1 is hiermee een van de meest uitgebreide uitgaven op dit gebied in de Nederlandse rechtsliteratuur.

 

Om de toegankelijkheid van de uitgave te vergroten is een fijnmazige hoofdstukindeling gehanteerd, zodat een bepaald onderwerp snel is terug te vinden. Voor zover dit nuttig is, wordt bij de onderwerpsgewijze behandeling verwezen naar andere onderdelen van het boek.

Over de auteur(s)

Mr. dr. J. van Drongelen: universitair hoofddocent Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

Voorwoord

1 Inleiding

1.1 Het arbeidsrecht; een begripsbepaling

1.2 Het collectieve en individuele arbeidsrecht

2 De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid

2.1 Inleiding

2.2 De overeenkomst tot aanneming van werk

2.3 De overeenkomst van opdracht

2.4 De arbeidsovereenkomst

2.5 Gemengde overeenkomsten

2.6 Flexibele arbeidsrelaties

3 De gezagsverhouding

3.1 Inleiding

3.2 De invulling van de gezagsverhouding

3.3 Het directierecht van de werkgever

4 Het loon

4.1 Inleiding

4.2 Het loonbegrip

4.3 Geoorloofde loonvormen

4.4 Voldoening van het in geld vastgestelde loon

4.5 Voldoening van het anders dan in geld vastgesteld loon

4.6 Het inzagerecht van de werknemer

4.7 Het tijdstip van loonbetaling

4.8 Plaats van voldoening van het loon

4.9 Looninhouding en loonbesteding

4.10 De vaststelling van de hoogte van het loon

4.11 Minimumaanspraak op loon

4.12 Geen arbeid, geen loon

4.13 Geen arbeid wel loon (1); toerekening naar redelijkheid

4.14 Geen arbeid wel loon (2); ziekte, zwangerschap en bevalling

4.15 Een deskundigenverklaring oftewel een ‘second opinion’

4.16 De loonstrook

4.17 Verrekening

4.18 Overdracht en verpanding van het loon

4.19 De ketenaansprakelijkheid voor het te betalen loon

5 De arbeid

5.1 Inleiding

5.2 Persoonlijk arbeid verrichten

5.3 Het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeid

5.4 Recht op arbeid/tewerkstelling

5.5 De Wet flexibel werken

5.6 De Arbeidstijdenwet

5.7 De Arbeidsomstandighedenwet

5.8 De Wet arbeid vreemdelingen

6 Arbeidsovereenkomst aangegaan voor (on)bepaalde tijd

6.1 Inleiding

6.2 De arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd

6.3 De omzetting van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd in een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst

6.4 De toepasselijkheid van de conversieregeling

6.5 Verplichte vacaturemelding aan tijdelijke arbeidskrachten

7 Vakantie en verlof

7.1 Inleiding

7.2 De vakantieregeling

7.3 De verlofregelingen

Bijlage 1

Bijlage 2

Rechtspraakregister

Literatuuroverzicht

€ 44,50
Bestellen

ISBN: 9789462511835

9e druk druk

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Serie: Individueel arbeidsrecht

Deel: 1

Auteur: mr. dr. J. van Drongelen, prof. mr. W.J.P.M. Fase †

Aantal pagina's: 454

Verschijningsdatum: 13 augustus 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina