Collectief Arbeidsrecht deel 1 - 4e druk

Wet op de ondernemingsraden

Beschrijving

Dit boek maakt deel uit van een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. Het collectief arbeidsrecht wordt omschreven als geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze onderhandelingen en het collectieve actierecht. Steeds vaker wordt het medezeggenschapsrecht hieraan toegevoegd.

 

In dit boek wordt na een inleidend historisch hoofdstuk de Wet op de ondernemingsraden in zestien hoofdstukken behandeld. Er is gekozen voor een onderwerpsgewijze benadering, zoals de instelling, de samenstelling en de verkiezing van de medezeggenschapsorganen, maar ook de werkwijze van de medezeggenschapsorganen en de faciliteiten en voorzieningen die zij hebben gekregen om hun taken naar behoren uit te voeren, het overleg dat met de ondernemer wordt gevoerd en natuurlijk de verschillende rechten die de medezeggenschapsorganen hebben, zoals het informatierecht, het advies- en instemmingsrecht. Ook de mogelijkheden om de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen uit te breiden en de rechtspositie van de leden van de medezeggenschapsorganen komen aan de orde. Als laatste worden de verschillende procesrechtelijke aspecten behandeld.

 

Bij het tot stand brengen van dit boek is veel aandacht geschonken aan de parlementaire stukken, de literatuur en de rechtspraak. Om de toegankelijkheid van het boek te vergroten is gebruikgemaakt van een fijnmazige hoofdstukindeling, zodat een bepaald onderwerp snel terug is te vinden. Ook is ervoor gezorgd dat de leesbaarheid optimaal is. De auteurs vertrouwen erop dat dit boek een nuttig naslagwerk is voor de praktijk.

Over de auteur(s)

Mr. dr. J. van Drongelen: universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg.

Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus: advocaat en nmi mediator bij De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg en universitair docent Sociaal Recht en Sociale Politiek en sportrecht Universiteit van Tilburg.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

Voorwoord

1 Inleiding

1.1 Inleiding

1.2 In den beginne, de ‘kernen’

1.3 De Wet op de ondernemingsraden

1.4 De moeizame relatie werknemersorganisaties en ondernemingsraad bij (primaire) arbeidsvoorwaarden

1.5 Een mislukte ‘vernieuwingspoging’; de Wet medezeggenschap werknemers

1.6 Toekomstige ontwikkelingen Wet op de ondernemingsraden

1.7 De ondernemingsraad en het ‘corporate governance’-model

2 Een aantal kernbegrippen

2.1 Inleiding

2.2 Het begrip ‘onderneming’

2.4 Het begrip ‘bestuurder’

2.5 Het begrip ‘in de onderneming werkzame personen’

2.6 De bedrijfscommissie

3 Toepasselijkheid

3.1 Inleiding

3.2 Functionarissen met een onafhankelijke staatsrechtelijke positie

3.3 Rechterlijke ambtenaren

3.4 Militair en burgerpersoneel van het Ministerie van Defensie

3.5 Onderwijssector

4 De instelling van de medezeggenschapsorganen

4.1 Inleiding

4.2 De instelling van de ondernemingsraad

4.3 De instelling van een onderdeelsondernemingsraad

4.4 De instelling van een gemeenschappelijke ondernemingsraad

4.5 De instelling van een centrale of van een groepsondernemingsraad

4.6 De instelling van een personeelsvertegenwoordiging

4.7 Het bijeenroepen van de zogenoemde ‘personeelsvergadering’

4.8 Het vormgeven van medezeggenschapsstructuren

4.9 De medezeggenschapsstructuur vindt voldoende draagvlak bij de achterban

5 De samenstelling van de medezeggenschapsorganen

5.1 Inleiding

5.2 De samenstelling van de ondernemingsraad

5.3 De samenstelling van de centrale en de groepsondernemingsraad

5.4 De samenstelling van de personeelsvertegenwoordiging

6 De verkiezing van de medezeggenschapsorganen

6.1 Inleiding

6.2 De verkiezing van de leden van de ondernemingsraad

6.3 De verkiezing van de leden van de centrale en de groepsondernemingsraad

6.4 De verkiezing van de leden van de personeelsvertegenwoordiging

7 De werkwijze van de medezeggenschapsorganen

7.1 Inleiding

7.2 De werkwijze van de ondernemingsraad

7.3 De werkwijze van de centrale en de groepsondernemingsraad

7.4 De werkwijze van de personeelsvertegenwoordiging

8 De faciliteiten en voorzieningen van de medezeggenschapsorganen

8.1 Inleiding

8.2 De faciliteiten en voorzieningen voor de ondernemingsraad

8.3 De faciliteiten en voorzieningen voor de centrale en de groepsondernemingsraad

8.4 De faciliteiten en voorzieningen voor de personeelsvertegenwoordiging

9 Het informatierecht van de medezeggenschapsorganen

9.1 Inleiding

9.2 Het informatierecht van de ondernemingsraad

9.3 Het informatierecht van de centrale en van de groepsraad

9.4 Het informatierecht van de personeelsvertegenwoordiging

9.5 Het informatierecht van de personeelsvergadering

10 Het overleg met de medezeggenschapsorganen

10.1 Inleiding

10.2 Het overleg met de ondernemingsraad

10.3 Het overleg met de centrale en de groepsondernemingsraad

10.4 Het overleg met de personeelsvertegenwoordiging

10.5 Het overleg met de personeelsvergadering

11 De stimulerende rol van de medezeggenschapsorganen voor sociale aangelegenheden

11.1 Inleiding

11.2 De stimulerende rol van de ondernemingsraad

11.3 De stimulerende rol van de centrale en de groepsondernemingsraad

12 Het adviesrecht van de medezeggenschapsorganen

12.1 Inleiding

12.2 Het adviesrecht van de ondernemingsraad

12.3 Het adviesrecht van de centrale en de groepsondernemingsraad

12.4 Het adviesrecht van de personeelsvertegenwoordiging

12.5 Het adviesrecht van de personeelsvergadering

13 Het instemmingsrecht van de medezeggenschapsorganen

13.1 Inleiding

13.2 Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad

13.3 Het instemmingsrecht van de centrale en de groepsondernemingsraad

13.4 Het instemmingsrecht van de personeelsvertegenwoordiging

14 De uitbreiding van en de overige bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen

14.1 Inleiding

14.2 De uitbreiding van de bevoegdheden van de ondernemingsraad bij collectieve arbeidsovereenkomst

14.3 De uitbreiding van de bevoegdheden van de ondernemingsraad bij publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenregeling

14.4 De ondernemingsovereenkomst

14.5 Nadere voorschriften uitbreiding van de bevoegdheden met betrekking tot advies- en instemmingsrecht

14.6 De uitbreiding van de bevoegdheden van de centrale en de groepsondernemingsraad

14.7 De uitbreiding van de bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordiging

15 De rechtspositie van de leden van de medezeggenschapsorganen

15.1 Inleiding

15.2 De loondoorbetalingsverplichting

15.3 De bescherming tegen benadeling

15.4 De geheimhoudingsverplichting

15.5 De ontslagbescherming voor werknemers

15.6 De ontslagbescherming voor ambtenaren

16 Procederen

16.1 Inleiding

16.2 De ondernemingsraad als procespartij

16.3 De proceskosten

16.4 De geschillenregeling bij de kantonrechter

16.5 De geschillenregeling voor de personeelsvergadering

16.6 De voorlopige voorziening

16.7 De geschillenregeling bij de Ondernemingskamer

Bijlage 1 Wet op de ondernemingsraden

Bijlage 2 Verordening op de bedrijfscommissies 2002

Bijlage 3 Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985

Bijlage 4 Adressen secretariaten bedrijfscommissies

Rechtspraakoverzicht

€ 69,50
Bestellen

ISBN: 9789462511736

4e druk

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Serie: Collectief arbeidsrecht

Deel: 1

Auteur: mr. dr. J. van Drongelen, mr. dr. S.F.H. Jellinghaus

Aantal pagina's: 476

Verschijningsdatum: 31 mei 2018

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina