De tijdelijke arbeidsovereenkomst in de praktijk

Beschrijving

De regeling van de tijdelijke arbeidsovereenkomst was tot 1 januari 1999 tamelijk eenvoudig. De eerste tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigde van rechtswege en de tweede moest worden opgezegd. Met de Wet flexibiliteit en zekerheid is de mogelijkheid om gebruik te maken van de tijdelijke arbeidsovereenkomst verruimd. Tegenover deze flexibilisering stond ook zekerheid; de tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt op enig moment omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die de werknemer de meeste bescherming biedt. Allerlei additionele maatregelen in de relatie werkgever-werknemer waaronder de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van zes weken naar twee jaren, de re-integratieverplichtingen en de ontslagbescherming, maken het gebruik van de tijdelijke arbeidsovereenkomst interessant. Dat komt omdat met deze contractvorm deze risico’s die worden gekoppeld aan een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd worden afgewend. Bovendien maakt het gebruik van tijdelijke arbeidsovereenkomsten het voor de werkgever mogelijk snel in te spelen op de economische ontwikkelingen. Dat laat onverlet dat het gebruik van deze contractvorm voor de werknemers in kwestie veel onzekerheid met zich brengt. De Wet werk en zekerheid beoogt de negatieve aspecten en de daarmee gepaard gaande onzekerheid in te dammen. Het gewenste effect is echter uitgebleven, maar dat niet alleen; de wetgeving is er niet eenvoudiger op geworden.

Dit boek geeft – de titel zegt het al – geen theoretische beschouwing over het verschijnsel tijdelijke arbeidsovereenkomst, maar wil een handvat zijn voor de situaties in de praktijk van alledag. Ook komt het ontslagrecht bij de tijdelijke arbeidsovereenkomst aan de orde, maar niet heel uitgebreid. Voor een uitgebreide behandeling van het ontslagrecht wordt verwezen naar het boek Het ontslagrecht in de praktijk.

Over de auteur(s)

Mr. dr. J. van Drongelen: universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg.

Mw. mr. A. van Drongelen: juriste Arbeidsrecht bij SRK rechtsbijstand te Zoetermeer.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

Voorwoord

1 De arbeidsovereenkomst, een introductie

1.1 Inleiding

1.2 De overeenkomst tot aanneming van werk

1.3 De overeenkomst van opdracht

1.4 De arbeidsovereenkomst

1.5 Het toenemende belang van de partijbedoeling en de maatschappelijke positie van de ‘werker’

1.6 Het rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst

2 ‘Wanneer de tijd is verstreken’

2.1 Inleiding

2.2 Een tijdelijke arbeidsovereenkomst in tijdseenheden

2.3 Een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een objectief bepaalbare duur

2.4 Een tijdelijke arbeidsovereenkomst onder ontbindende voorwaarde

2.5 Een tijdelijke vervangingsovereenkomst of een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een ontbindende voorwaarde?

3 Over het al of niet voortzetten van de arbeidsrelatie – de aanzegverplichting

3.1 Inleiding

3.2 De aanzegverplichting en de aanzegtermijn

3.3 Uitzonderingen op de aanzegverplichting

3.4 Vergoeding

4 Over het voortzetten van de arbeidsrelatie zonder aanzegging

4.1 Inleiding

4.2 Voortzetting van de tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder informatie

4.3 Voortzetting van de arbeidsovereenkomst ‘zonder tegenspraak’

4.4 Voortzetting van de arbeidsovereenkomst op de ‘vroegere voorwaarden’

4.5 Voortzetting op grond van de redelijkheid en billijkheid

4.6 Voortzetting op grond van toezeggingen

5 Van een tijdelijke arbeidsovereenkomst naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

5.1 Inleiding

5.2 Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor langer dan 24 maanden

5.2.1 Uitzondering

5.3 De keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten

5.4 De zogenoemde ‘draaideurconstructie’ en het ‘opvolgend werkgeverschap’

5.5 Afwijken is mogelijk

5.6 De toepasselijkheid van de conversieregeling

6 Een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen

6.1 Inleiding

6.2 De tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst

6.3 De tussentijdse ontbinding van de tijdelijke arbeidsovereenkomst

6.4 De beëindigingsovereenkomst

6.5 Vergoedingen

7 Bijzondere wettelijke voorschriften

7.1 Inleiding

7.2 Het proeftijdbeding

7.3 Het concurrentiebeding

7.4 De inlichtingenverplichting van werkgeverskant over de arbeidsrelatie

7.5 De verplichte vacaturemelding aan tijdelijke arbeidskrachten

7.6 Het verbod op onderscheid op grond van het al dan tijdelijk zijn van de arbeidsovereenkomst

Lijst van gebruikte literatuur

€ 24,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511477

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Auteur: mr. dr. J. van Drongelen, mr. A. van Drongelen

Aantal pagina's: 188

Verschijningsdatum: 20 oktober 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina