Sanctionering van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten

Beschrijving

Verschillende Europese richtlijnen die de consument beogen te beschermen, bevatten informatieplichten. Een van deze richtlijnen is de Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU). Op grond daarvan zijn ondernemers verplicht aan consumenten informatie te verstrekken als zij een overeenkomst sluiten in een fysieke winkel, buiten een verkoopruimte of op afstand. Evenals andere richtlijnen uit het consumentenacquis laat de Richtlijn consumentenrechten de sanctionering van een schending van deze informatieplichten grotendeels over aan de lidstaten.

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de sanctionering van deze informatieplichten eruitziet in Duitsland, Engeland en Nederland. Dit gebeurt aan de hand van de volgende vraag: hoe wordt een schending van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten in Duitsland, Engeland en Nederland gesanctioneerd en wie hanteren deze sancties en waarom zij? Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van drie delen. In deel I van dit onderzoek wordt stilgestaan bij de informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten en hun doel. In deel II wordt ingegaan op de sancties die kunnen worden toegepast in de drie rechtsstelsels bij een schending van een informatieplicht en wordt ingegaan op degenen die ze hanteren. In deel III wordt bekeken welke keuzes in Duitsland, Engeland en Nederland zijn gemaakt bij de sanctionering van oneerlijke handelspraktijken en de handhaving van het consumentenrecht.

Over de auteur(s)

Leonieke Tigelaar (1988) heeft in 2009 haar bachelor Nederlands recht (cum laude) en in 2011 haar master Nederlands recht (Togamaster, specialisatie Privaatrecht) behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is als universitair docent verbonden aan de Rijksuniversiteit.

Inhoudsopgave

1 Inleiding

1.1 Vraagstelling, verantwoording en afbakening

1.2 Terminologie

1.3 Methode

1.4 Opzet

DEEL I: Informatieplichten en hun doel

2 Doelstelling en inhoud van informatieplichten uit de Richtlijn CR

2.1 Inleiding

2.2 Informatieplichten met betrekking tot prestaties

2.3 Informatieplichten met betrekking tot persoonsgegevens

2.4 Duidelijke en begrijpelijke informatieverstrekking

2.5 Moment van informatieverstrekking

2.6 Informatieverstrekking op een duurzame gegevensdrager

2.7 Informatieplichten met betrekking tot herroeping

2.8 P lichten met betrekking tot de kenmerken van de overeenkomst

2.9 Uitzonderingen bij B2C-overeenkomst die niet gesloten is op afstand of buiten een verkoopruimte

2.10 Deelconclusie

 

DEEL II: Sancties en degenen die ze hanteren

3 Richtlijnbepalingen die betrekking hebben op de sanctionering van informatieplichten uit de Richtlijn CR

3.1 Inleiding

3.2 Europees kader van sancties

3.3 Verbod op misleidende handelingen en misleidende omissies

3.4 Rechtsgevolgen en remedies voor de consument

3.5 Remedies voor de concurrent

3.6 Handhaving door een bestuursorgaan of consumentenorganisaties

3.7 Deelconclusie

4 Sancties bij een schending van een informatieplicht uit de Richtlijn CR in het Duitse recht

4.1 Inleiding

4.2 Remedies voor de consument

4.3 Remedies voor de concurrent

4.4 Handhaving door Wettbewerbszentrale en Verbraucherzentralen

4.5 Deelconclusie

5 Sancties bij een schending van een informatieplicht in Engeland

5.1 Inleiding

5.2 Remedies voor de consument

5.3 Remedies voor de concurrent

5.4 Handhaving door Trading Standards

5.5 Deelconclusie

6 Sancties bij een schending van een informatieplicht in Nederland

6.1 Inleiding

6.2 Remedies voor de consument

6.3 Remedies voor de concurrent

6.4 Handhaving door de Autoriteit Consument & Markt

6.5 Deelconclusie

 

DEEL III: Keuzes rondom oneerlijke handelspraktijken en handhaving

7 Keuzes bij sancties tegen oneerlijke handelspraktijken en handhaving in het Duitse recht

7.1 Inleiding

7.2 Een Vertragsauflösungsrecht voor de consument

7.3 Het optreden van de concurrent

7.4 Civielrechtelijk optreden van Wettbewerbs- en Verbraucherzentrale(n)

7.5 Deelconclusie

8 Keuzes bij sancties tegen oneerlijke handelspraktijken en handhaving in het Engelse recht

8.1 Inleiding

8.2 Right of redress voor de consument

8.3 G een optreden van een concurrent

8.4 Optreden van TSS

8.5 Deelconclusie

9 Keuzes bij oneerlijke handelspraktijken en handhaving in het Nederlandse recht

9.1 Inleiding

9.2 Vernietigingsgrond voor de consument

9.4 Bestuursrechtelijk optreden door de Autoriteit Consument & Markt

9.5 Deelconclusie

10 Waar kan het heen met de sanctionering van informatieplichten?

10.1 Inleiding

10.2 Bevindingen van het onderzoek

10.3 De voor- en nadelen van de verschillende wijzen van sanctionering

Samenvatting

Summary

Aangehaalde literatuur

Aangehaalde rechtspraak

Trefwoordenregister

€ 52,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511323

Rechtsgebied: Consumentenrecht, Recht algemeen

Auteur: mr. L.B.A. Tigelaar

Aantal pagina's: 266

Verschijningsdatum: 8 juni 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina