Waardering van ondernemingen

In de juridische praktijk

Beschrijving

Waardering van ondernemingen komt in het economisch verkeer vaak voor, zoals in geval van fusies en overnames, echtscheidingen, erfenissen en dergelijke. Voor de waardebepaling worden vaak deskundigen zoals register valuators, accountants en bedrijfseconomen ingeschakeld. Indien in het kader van de waardering geschillen ontstaan komen er in het kader van de geschillenbeslechting veelal juristen aan te pas. De praktijk leert dat de communicatie over de juridische betekenis van de waarderingen de daarbij gebruikte informatie en gehanteerde berekeningsmethode tussen de juristen en de ingeschakelde deskundigen vaak moeizaam verloopt.

Dit boek probeert een grondslag te bieden om de communicatie over waardering van ondernemingen tussen juristen en de deskundigen te verbeteren door enerzijds de theoretische (bedrijfseconomische en juridische) achtergronden te schetsen alsmede de meest gebruikte waarderingsmethoden toe te lichten en anderzijds op basis van de jurisprudentie en de ervaring van de auteurs in hun verschillende rollen de bestaande praktijk globaal te bespreken. Het boek beoogt nadrukkelijk niet een leidraad te zijn voor het zelfstandig uitvoeren van waarderingen.

Over de auteur(s)

Mr.  A.N. Labohm: senior raadsheer Hof Den Haag (familiekamer), voorheen lector personen- en familierecht aan het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht SSR Studiecentrum Rechtspleging.

 

Drs. W.T.M. Veerman: Executive Director Valuation & Business Modelling EY Transaction Advisory Services.

 

Prof. dr. mr.  P.M. van der Zanden RA: raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en College van Beroep voor het bedrijfsleven, oud-partner EY Accountants, emeritus hoogleraar bedrijfseconomie Tilburg University.

Inhoudsopgave

1 Het begrip ‘waarde’

1.1 Inleiding

1.2 Het ondernemingsconcept

1.3 Waarde in de bedrijfseconomische context

1.4 Kernbegrippen

1.5 Verschil tussen waarde en prijs

2 De juridische betekenis van waarde

2.1 Algemeen

2.2 Invloed van de juridische context

2.3 De relatie juridische context en de economische opvattingen

2.4 Samenvatting

3 Het object van waardering

3.1 De onderneming versus de vennootschap

3.2 De onderneming

3.3 De vennootschap

4 Waarderingsmethoden

4.1 Algemeen

5 Intrinsieke waarde en liquidatiewaarde

5.1 Intrinsieke waarde

5.2 Liquidatiewaarde

6 Economische waarderingsmethoden

6.1 Kostenvoet van het eigen vermogen

6.2 Genormaliseerde rentabiliteitswaardemethode

6.3 Discounted cash flow-methode

7 Waardering op basis van multiples

7.1 Algemeen

7.2 Beursmultiples

7.3 Transactiemultiples

8 Overige waarderingsmethoden

8.1 Algemeen

8.2 Goodwill-methode

8.3 Mix van meerdere waarderingsmethoden

8.4 Vuistregels

9 Wijze van waardebepaling

9.1 Algemeen

9.2 Dataverzameling ten behoeve van de waardering

9.3 Van waarde naar prijs

10 Specifieke aspecten van waarde in een ondernemingsrechtelijke context

10.1 Algemeen

10.2 Waardering bij overname

10.3 Waardering bij fusie en splitsing

10.4 Waardering bij inbreng

10.5 De uitkoop-/uitstootregeling

10.6 Waarde minderheidsbelang

10.7 Bepaling van schade

10.8 Overige

10.9 Rechtspraak prijsbepaling in ondernemingsrechtelijke context

10.10 Samenvatting

11 Specifieke aspecten van waarde in de familierechtelijke context

11.1 Algemeen

11.2 Verhouding huwelijksvermogen en ondernemingsvormen

11.3 Samenhang waarde onderneming, alimentatie en Wet verevening pensioenrechten

11.4 Het huwelijk en de onderneming

11.5 Tijdstip van waardering bij verdeling van een gemeenschap

11.6 Een redelijke prijs voor de onderneming bij verdeling

11.7 Rechtspraak prijsbepaling onderneming in het kader van het familierecht

11.8 Samenvatting

12 Specifieke aspecten van waarde in de insolventiepraktijk

12.1 Algemeen

12.2 Vennootschap en/of onderneming in ‘distress’

12.3 Waardering en distress

12.4 Onderzoek oorzaken van het faillissement

13 Specifieke aspecten van waarde en schade in het civiele recht

13.1 Algemeen

13.2 Benaderingswijzen van schadebepaling

13.3 Rendementsvergoeding over geleden schade

13.4 Een voorbeeldberekening

14 Rol van bij waardering betrokken niet-juristen

14.1 De business valuator

14.2 De corporate finance specialist

14.3 De verstrekker van een fairness opinion

14.4 De controlerend accountant

14.5 De begeleidende bank

14.6 Samenvatting

Literatuur

€ 39,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511330

Rechtsgebied: Ondernemingsrecht

Auteur: Mr. A.N. Labohm, Drs. W.T.M. Veerman, Prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Aantal pagina's: 190

Verschijningsdatum: 31 mei 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina