Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semipublieke en non-profitsector

Beschrijving

De Vereeniging Handelsrecht buigt zich dit jaar over de voorstellen die van regeringswege zijn gedaan met betrekking tot een nieuwe regeling van het bestuur en toezicht binnen de privaatrechtelijke rechtspersonen zoals die worden onderscheiden in Boek 2 BW. Deze voorstellen zien enerzijds op een concentratie en uniformering van de regels die gelden voor de onderscheiden rechtspersonen in de algemene titel van Boek 2 BW en anderzijds, als gevolg van die uniformering en concentratie, op een aanzienlijke aanscherping van de regels die gelden voor het bestuur en toezicht bij niet-commerciële rechtspersonen, meer specifiek de vereniging en de stichting.

Dit wetsvoorstel inzake bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) roept veel vragen op. Heeft die uniformering voor alle privaatrechtelijke rechtspersonen werkelijk zin? Leidt dat tot betere regelgeving? Wordt aldus recht gedaan aan de grote variëteit van de maatschappelijke belangen die door rechtspersonen worden gediend? Houdt de regelgeving rekening met de enorme variëteit in aard, omvang, doelstelling en werkzaamheid van rechtspersonen? Hoe verhoudt de voorgestelde regeling zich met de uitgebreide sectorale wetgeving bijvoorbeeld in het onderwijs of de gezondheidszorg? Wordt in deze voorgestelde privaatrechtelijke wetgeving wel voldoende rekening gehouden met rechtspersonen die in de semipublieke en non-profitsfeer nu juist ook mede publieke belangen behartigen?

Inhoudsopgave

Inhoud

 

1 Introductie en ten geleide – Prof. mr. H.J. de Kluiver

2 De voorgestelde wijzigingen van Titel 1 Boek 2 BW – Prof. mr. J.B. Huizink

2.1 Inleiding

2.3 Artikel 2:9a BW

2.4 Artikel 2:9b BW

2.5 Artikel 2:9c BW

2.6 Artikel 2:11 BW

2.7 Artikel 2:11a BW

2.8 Artikel 2:11b en 2:11c BW

2.9 Uitleiding

3 Toezicht in het rechtspersonenrecht in het wetsvoorstel Bestuur en toezicht – Mr. J.M. Blanco Fernández

3.1 Opmerkingen vooraf

3.2 Achtergronden van het wetsvoorstel

3.3 Enkele uitwerkingen

3.4 Slot

3.5 Literatuur

4 Wat betekent het wetsvoorstel voor de statutaire inrichting van verenigingen en stichtingen? – Prof. mr. B.C.M. Waaijer

4.1 Bestaande statuten en het wetsvoorstel; algemene beschouwingen

4.2 De statutaire inrichting met betrekking tot tegenstrijdig belang

4.3 De statutaire inrichting met betrekking tot bestuur en toezicht

4.4 Afronding

5 Het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen in relatie tot de onderwijssector – Mr. C.H.C. Overes

5.1 Inleiding

5.2 De onderwijssector op hoofdlijnen

5.3 Bestuursmodellen; taken en bevoegdheden bestuur en

commissarissen

5.4 Uniformering van de norm waarnaar de bestuurders en commissarissen

zich bij de vervulling van hun taak hebben te richten

5.5 Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen

5.6 Modernisering van de ontslagregeling van bestuurders en

commissarissen van stichting

5.7 Het opmaken van de balans

6 De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: een aanwinst voor de zorgsector? – Mr. dr. E. Plomp

6.1 Inleiding

6.2 Tekortkomingen in het bestuur en toezicht van zorginstellingen

6.3 Huidig sectorspecifiek normenkader

6.4 De WBTR in het licht van de huidige sectorspecifieke regelgeving

6.5 Beschouwing en conclusie

€ 38,60
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511217

Rechtsgebied: Handelsrecht

Serie: Preadviezen Vereeniging Handelsrecht

Auteur: Mr. J.M. Blanco Fernández, prof. mr. J.B. Huizink, prof. mr. H.J. de Kluiver, mr. C.H.C. Overes, mr. dr. E. Plomp, prof. mr. B.C.M. Waaijer

Aantal pagina's: 140

Verschijningsdatum: 22 november 2016

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina