Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming

Beschrijving

Gebiedsbescherming is een rechtsgebied dat sterk in beweging is en dat de komende jaren naar verwachting ook zal blijven. De internationale en Unierechtelijke achtergrond en de snel opvolgende wijzigingen in wet- en regelgeving stellen de praktijk en de rechtspraak voortdurend voor nieuwe vragen. Voor de beantwoording daarvan is inzicht in het wettelijke stelsel en de jurisprudentie van belang. Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming beoogt daaraan een bijdrage te leveren.

Het boek biedt een overzicht van de Europese en nationale natuurregelgeving en de stand van zaken van de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Afdeling bestuursrechtspraak. De aanwijzing van natuurgebieden en de verschillende regimes voor de bescherming van natuurwaarden in de natuurgebieden komen uitvoerig aan de orde. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan handhaving en de doorwerking van het natuurbeschermingsrecht in het omgevingsrecht. Op verschillende plaatsen wordt een terugblik gegeven op de Natuurbeschermingswet 1998 en wordt aandacht besteed aan het overgangsrecht.

Over de auteur(s)

Mr. Janette Verbeek is senior jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast verzorgt zij als (gast)docent onderwijs voor onder meer het SSR en de Universiteit Utrecht.

Inhoudsopgave

Inhoud

 

Voorwoord

1 Natuurbeschermingsrecht algemeen

1.1 Ontwikkeling van het nationale gebiedsbeschermingsrecht

1.2 Het internationale gebiedsbeschermingsrecht

1.3 Het Europese gebiedsbeschermingsrecht

1.4 De opzet van de Wnb

1.5 De opzet van het boek

2 Nationale gebiedsbescherming

2.1 Het natuurnetwerk Nederland

2.2 Bijzondere provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale

landschappen

2.3 Nationale parken

3 Europese gebiedsbescherming

3.1 Aanwijzingsverplichtingen uit de Vrl

3.2 Aanwijzingsverplichtingen uit de Hrl

3.3 Het Vrl- en Hrl-beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden

3.4 Bescherming ten onrechte niet aangewezen Vrl-gebieden

3.5 Bescherming aangewezen Vrl-gebieden

3.6 Bescherming ten onrechte niet aangemelde Hrl-gebieden

3.7 Bescherming aangemelde maar nog niet op de lijst GCB opgenomen

Hrl-gebieden

3.8 Bescherming Hrl-gebieden vanaf plaatsing op lijst GCB

3.9 Artikel 6 lid 1 Hrl en artikel 4 lid 1 en 2 Vrl

3.10 Artikel 6 lid 2 Hrl

3.11 Artikel 6 lid 3 Hrl

3.12 Artikel 6 lid 4 Hrl

3.13 Artikel 6 Hrl in relatie tot overig Unierecht

4 Natura 2000 in de Wnb

4.1 De aanwijzing van Natura 2000-gebieden

4.2 Stand van zaken aanwijzing Natura 2000-gebieden

4.3 Selectie en begrenzing van Natura 2000-gebieden

4.4 Vrl- en Hrl-gerelateerde instandhoudingsdoelstellingen

4.5 Intrekking en wijziging van aanwijzingsbesluiten

4.6 Rechtsbescherming tegen aanwijzingsbesluiten

4.7 Terugblik op de Nb-wet 1998

4.8 Van Nb-wet 1998 naar Wnb

5 Bescherming Natura 2000 in Wnb

5.1 Bijzondere nationale natuurgebieden

5.3 De programmatische aanpak

5.4 Het treffen van instandhoudings- en passende maatregelen

5.5 Het beheerplan

5.6 Opleggen van een verplichting bij beschikking of algemene regels

5.7 Het toegangsbeperkingsbesluit

5.8 Feitelijke maatregelen en kentekenen

6 De Natura 2000-vergunning

6.1 Inleiding

6.2 Procedurele aspecten

6.3 De reikwijdte van de vergunningplicht

6.4 De uitzonderingen op de vergunningplicht

6.5 Toetsingskader andere handeling

6.6 Toetsingskader projecten

6.7 Aan de vergunning te verbinden voorschriften

6.8 De intrekking of wijziging van de vergunning

7 De Natura 2000-plantoets

7.1 Inleiding

7.2 Plan als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 Wnb

7.3 Het bestemmingsplan als plan als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 Wnb

7.4 Maximale planologische mogelijkheden

7.5 Referentiesituatie

7.6 Plan-m.e.r.-plicht

7.7 Terugblik op de Nb-wet 1998

7.8 Doorkijk naar Omgevingswet

8 De voortoets

8.1 Jurisprudentie Hof

8.2 Omvang van de voortoets

8.3 De rol van mitigerende maatregelen in de voortoets

8.4 Wanneer zijn significante gevolgen uitgesloten?

8.5 Beoordeling ten opzichte van referentiesituatie

8.6 Toepassing van grens- en drempelwaarden

9 De passende beoordeling

9.1 Inhoud passende beoordeling

9.2 Beoordeling gevolgen van het plan of project

9.3 Mitigerende maatregelen in de passende beoordeling

9.4 Beoordeling toestand in het Natura 2000-gebied

9.5 Geen aantasting van de natuurlijke kenmerken

9.6 Tijdelijke effecten

9.7 Cumulatie

9.8 Onzekerheden en kennisleemten

9.9 Geen passende beoordeling nodig

10 De ADC-toets

10.1 Alternatieven

10.2 Dwingende redenen van groot openbaar belang

10.3 Dwingende redenen bij prioritaire typen of soorten

10.4 Afweging ten opzichte van het behoud van de waarden

10.5 Compensatie

11 Natura 2000 en stikstof

11.1 Inleiding

11.2 Beoordeling stikstofdepositie vóór de PAS op grond van de Nb-wet

1998

11.3 De programmatische aanpak stikstof

12 Handhaving

12.1 Bestuursrechtelijke handhaving

12.2 Strafrechtelijke handhaving

12.3 Civielrechtelijke handhaving

13 Doorwerking Wnb in omgevingsrecht

13.1 Doorwerking door de ‘uitvoerbaarheidstoets’ of belangenafweging

13.2 Doorwerking in het bestemmingsplan

13.3 Samenloop handhaving Wabo en N2000-vergunning

13.4 Doorwerking in de m.e.r.-regelgeving

Literatuurlijst 

€ 79,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511194

Rechtsgebied: Omgevingsrecht

Auteur: Mr. J. Verbeek

Aantal pagina's: 396

Verschijningsdatum: 26 oktober 2016

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina