Gedragscodes in internationaal, Europees en privaatrechtelijk perspectief

Juridische betekenis, effectiviteit en handhaving; Preadviezen 2013 Uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht

Beschrijving

In dit boek zijn twee preadviezen voor de Vereniging voor Burgerlijk recht opgenomen, met als thema ‘Internationale codes en privaatrechtelijke handhaving’.

In het preadvies van Menting en Vranken wordt onderstreept dat, hoewel wordt opgeroepen om meer aandacht te besteden aan zelfregulering door middel van gedragscodes in het privaatrecht, het onderwerp in Nederland nog steeds niet erg in beweging is. Omdat een quickscan uitwees dat dit op Europees niveau meer gebeurt, hebben Menting en Vranken het vizier ook op Europa gericht. Tot nu toe is dat in de Nederlandse privaatrechtelijke literatuur niet stelselmatig gedaan. Verder hebben de preadviseurs empirische gegevens verzameld over het verschijnsel gedragscodes in Europa en Nederland, meer in het bijzonder over hun functies. Ook dit is anders dan gebruikelijk. Achtereenvolgens hebben de preadviseurs (a) De stand van zaken in literatuur en wetgeving met betrekking tot zelfregulering (gedragscodes) in Europa en Nederland (hoofdstukken II en III) onderzocht, en (b) empirisch onderzoek gedaan naar de functies van gedragscodes in Europa en Nederland (hoofdstuk IV). De te beantwoorden vraag in dit preadvies is vervolgens of uit de gegevens van a en b criteria zijn af te leiden voor het toekennen van (enigerlei vorm van) juridische betekenis aan gedragscodes (hoofdstuk V). Menting en Vranken formuleren daartoe enkele discussiepunten en tentatieve conclusies. Het preadvies is deels, soms letterlijk, gebaseerd op de dissertatie die mevrouw Menting over het onderwerp voorbereidt en waarschijnlijk in 2016 zal verdedigen.

 

Scheltema stelt voorop dat op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) (vooral internationale) private regulering (algemene regels/beginselen die niet via de traditionele publiekrechtelijke weg tot stand zijn gekomen) ontegenzeglijk aan een opmars bezig is. Dat kan volgens de preadviseur als positief worden beschouwd; hoe meer initiatieven op dit terrein worden ontplooid, hoe groter de kans dat mensenrechten, het milieu, arbeidsomstandigheden, enz. erop vooruitgaan. Het gaat daarbij om een mogelijkheid; of dergelijke initiatieven daadwerkelijk effectief zijn, wordt slechts zeer sporadisch onderzocht en als dat al gebeurt vaak alleen vanuit een bepaald perspectief. Deze overvloed aan initiatieven heeft naast het hiervoor omschreven mogelijke positieve effect volgens Scheltema ook een keerzijde. Zo kan deze leiden tot nadeel voor consumenten, verstoring van de mededinging, handelsbeperkingen, onnodig hoge kosten om deel te nemen aan een initiatief (met name in relatie tot de effecten ervan), miskenning van relevante belangen en problemen bij aanbestedingen.

In het preadvies van Scheltema worden daarom de mogelijkheden verkend om te komen tot een methodologie om effectiviteit van dergelijke internationale private regulering te bepalen. Daarbij is gekozen voor een interdisciplinaire benadering waarin inzichten uit de juridische, economische, sociologische en psychologische doctrine worden ontleend en wordt getracht deze te integreren in een methode.

Inhoudsopgave

1 Gedragscodes in een meergelaagd privaatrecht in Europa en Nederland – Mr. Marie-Claire Menting en prof. mr. Jan Vranken

1.1 Aanpak

1.2 Stand van zaken in literatuur en wetgeving

1.3 Enkele empirische gegevens

1.4 Functies van gedragscodes, een empirisch onderzoek

1.4.1 Corporate governance functie

1.4.2 Harmonisatiefunctie

1.4.3 Kaderfunctie

1.4.4 Algemene voorwaardenfunctie

1.4.5 Beleidsinstrumentele functie

1.4.6 Aanvullende functie

1.4.7 Compliance functie

1.4.8 Waarborgfunctie

1.4.9 Signaalfunctie

1.5 Juridische betekenis van gedragscodes

 

Bijlage A Begripsomschrijvingen

Bijlage B Methodologie empirisch functieonderzoek

 

Literatuurlijst verkorte versie preadvies

 

2 Assessing Effectiveness of International Private Regulation in the CSR Arena – Prof. mr. Martijn Scheltema

2.1 Introduction

2.2 Assessing effectiveness of international private regulation

2.2.1 The need for assessing effectiveness

2.2.2 Different ways to assess effectiveness

2.2.3 Different effectiveness indicators for different types of regulation as well as for governments and industry?

2.2.4 Assessment intertwined with assessments of public regulation?

2.3 The rule-setting process (ex ante approach)

2.3.1 Legal approach

2.3.2 Economic approach

2.3.3 Sociological approach

2.3.4 Psychological approach

2.4 Assessing effectiveness of existing international private regulation (ex post approach)

2.4.1 Legal approach

2.4.2 Economic approach (impact assessment)

2.4.3 Sociological approach

2.4.4 Integrated approach

2.4.4.1 Ex ante approach

2.4.4.2 Ex post approach

2.4.5 Conclusion

 

References

€ 35,50
Bestellen

ISBN: 9789462510210

Rechtsgebied: Europees recht, Recht algemeen

Serie: Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht

Auteur: mr. M. Menting, prof. mr. J.B.M. Vranken, prof. mr. M.W. Scheltema

Aantal pagina's: 150

Verschijningsdatum: 24 april 2014

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina