Fiscaal recht Vastgoed

voor fiscalisten, notariƫlen en vastgoed

Beschrijving

 

De Nederlandse vastgoedmarkt is sterk aan verandering onderhevig. Conjuncturele veranderingen en wetswijzigingen volgen elkaar in hoog tempo op. Voor professionele spelers in de vastgoedmarkt is het belangrijker dan ooit dat ze beschikken over actuele vakkennis; niet alleen op commercieel maar ook op financieel en fiscaal gebied.

 

Of het nu gaat om ontwikkelingen, transacties, consultancy, waarderingen, property management of investment management; fiscaliteit loopt als een rode draad door alle facetten van het vastgoed. Fiscaal recht Vastgoed is een zeer compleet handboek dat hier praktisch op inspeelt.

 

Het boek is helder van opzet. Allereerst wordt ingegaan op de algemene beginselen van het fiscaal recht. Vervolgens worden de diverse belastingvormen in relatie tot vastgoed diepgaand besproken. Deze nieuwe uitgave is volledig geactualiseerd aan de hand van de meest recente fiscale ontwikkelingen. Diverse praktijkvoorbeelden en voorbeelden uit de jurisprudentie werken voor de lezer verhelderend en maken de materie concreet.

Over de auteur(s)

Mr. Willem Bierens de Haan studeerde fiscaal recht aan de RU Leiden, afstudeerrichting Directe Belastingen met als jaar van afstuderen 1994. Vanaf 1993 startte hij vanuit Leiden cursussen en trainingen voor notarieel en fiscaal recht. Sinds 2002 is hij verbonden aan de Stichting Kring van Leidse Repetitoren en verzorgt hij verschillende cursussen voor de Rechtenstudie, Beroepsopleiding Advocatuur en de vastgoedexamens van SVM|nivo. Hij is auteur van verschillende artikelen, losbladige uitgaven en werken op het gebied van fiscaal recht en vastgoed.

 

Mr. Hein Oderkerk studeerde fiscaal recht aan de RU Leiden (1983-1988).Van 1989 tot 1991 was hij fiscaal-juridisch beleidsmedewerker bij de afdeling Financiën van de Gemeente Haarlem. In de periode 1991-2011 is hij werkzaam geweest als inspecteur Gemeentebelastingen Amsterdam. Sinds 1 oktober 2011 is hij werkzaam als fiscaal adviseur bij het Bureau Fiscaal Advies & Control van de Gemeente Amsterdam met als aandachtsgebieden de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting.

 

Prof. dr. René van der Paardt is parttime hoogleraar fiscale economie (leerstoel Verbruiksbelastingen) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is als of counsel verbonden aan Loyens & Loeff N.V. te Rotterdam. Daarnaast is hij docent aan de Amsterdam School of Real Estate en inleider van diverse cursussen op het gebied van de omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Hij is als redacteur verbonden aan de tijdschriften WPNR, Bouwrecht en Highlights & Insights on European Taxation.

 

Mr. Paul Verhaegh studeerde Nederlands recht en Fiscaal recht aan de RU Leiden. Hij is werkzaam als cross-border tax consultant met als werkterrein Nederlands, Canadees en Amerikaans (federaal) belastingrecht. Tevens is hij sinds 1995 actief als juridisch en fiscaal auteur op het terrein van vastgoed en schenk- en erfbelasting.

Inhoudsopgave

Auteursgegevens

Fotoverantwoording

Voorwoord

Lijst van afkortingen

 

Hoofdstuk 1. Inleiding belastingrecht - Mr. W.D. Bierens de Haan

1.1 Inleiding

1.2 Rijksinkomsten; de positie van de overheid

1.3 Beginselen van belastingheffing

1.4 Indeling van belastingen

1.5 Bronnen van het belastingrecht

1.6 Belastingrecht als woningmarktinstrument

 

Hoofdstuk 2. Formeel belastingrecht - Mr. W.D. Bierens de Haan

2.1 Inleiding

2.2 De Awb en de AWR

2.3 De Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)

2.4 Belastingprocedures

2.5 De devolutieve werking van het beroep

2.6 Geheimhouding

2.7 Vertegenwoordiging in belastingzaken

2.8 Sprongcassatie

2.9 De Wet dwangsom

2.10 De bestuurlijke lus

2.11 Bijzondere situaties

2.12 Fraus legis

 

Hoofdstuk 3. Inkomstenbelasting  - Mr. W.D. Bierens de Haan

3.1 Inleiding

3.2 Algemene aspecten van de heffing

3.3 Boxenstelsel en bronbeginsel

3.4 Tarieven

3.5 Fiscale partners en inkomenstoerekening

3.6 Het alloceren van onroerende zaken aan de juiste box

3.7 Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

3.8 Resultaat uit overige werkzaamheden 

3.9 De eigen woning

3.10 Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang

3.11 Box 3: inkomen uit sparen en beleggen

 

Hoofdstuk 4. Vennootschapsbelasting - Mr. W.D. Bierens de Haan

4.1 Inleiding

4.2 De subjectieve belastingplicht

4.3 Concurrentiecriterium

4.4 Ondernemingsvermogen

4.5 Subjectieve vrijstellingen

4.6 De objectieve belastingplicht

4.7 Het at-arm’s-length-beginsel

4.8 Verkapt dividend

4.9 Informele kapitaalstorting

4.10 Deelnemingsvrijstelling

4.11 Fiscale eenheid

4.12 Joint venture

4.13 Fiscale beleggingsinstelling (FBI)

4.14 Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

4.15 Handel in herinvesteringsreserve-lichamen

4.16 Tarief

4.17 Verliesverrekening

 

Hoofdstuk 5. Omzetbelasting - Mr. W.D. Bierens de Haan en prof. dr. R.N.G. van der Paardt

5.1 Inleiding

5.2 De omzetbelasting en de Europese Unie

5.3 Afwenteling en aftrek van de belasting

5.4 Ondernemer

5.5 Belastbare prestaties en tarieven

5.6 Levering van goederen

5.7 Diensten

5.8 Gebouw

5.9 Bouwterrein

5.10 Belaste en vrijgestelde prestaties

5.11 Levering van onroerende zaken

5.12 Verhuur van onroerende zaken

5.13 Ingebruikneming van onroerende zaken

5.14 De herziening van de belasting

5.15 Samenloop van omzet- en overdrachtsbelasting

5.16 Levering binnen de herzieningsperiode

5.17 Verleggingsregeling

5.18 Privégebruik van onroerende zaken

5.19 Bedrijfsoverdracht

5.20 Landbouwregeling

5.21 Het btw-compensatiefonds

 

Hoofdstuk 6. Overdrachtsbelasting - Mr. P.H.F.G. Verhaegh

6.1 Inleiding

6.2 Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970

6.3 De heffing van overdrachtsbelasting

6.4 De juridische en economische eigendom

6.5 Opschortende en ontbindende voorwaarde

6.6 Fictieve onroerende zaken

6.7 Lidmaatschapsrechten

6.8 Maatstaf van heffing en tarief

6.9 De waarde van beperkte rechten

6.10 Heffing bij verdeling

6.11 Opeenvolgende verkrijgingen

6.12 Uitgezonderde verkrijgingen

6.13 Vrijstellingen

6.14 Samenloop met de omzetbelasting

6.15 Wijze van heffen

6.16 Teruggaaf van de belasting

6.17 Naheffing van de belasting

 

Hoofdstuk 7. Schenk- en erfbelasting - Mr. P.H.F.G. Verhaegh

7.1 Inleiding

7.2 De Successiewet

7.3 Verkrijging krachtens erfrecht

7.4 Schenkbelasting

7.5 Waarderingsregels

7.6 Minnelijke waardering

7.7 Schenken van de ouderlijke woning/eigenwoningschenking

7.8 Waarde vruchtgebruik en blote eigendom

7.9 Tarieven en vrijstellingen

7.10 Fictiebepalingen

7.11 Samenloop met overdrachtsbelasting

 

Hoofdstuk 8. Wet WOZ - Mr. W.D. Bierens de Haan

8.1 Inleiding

8.2 Waarderingskamer

8.3 Toepassing

8.4 Uitgezonderde objecten

8.5 Waardebegrippen

8.6 Waarderingsmethoden

8.7 Fictiebepalingen

8.8 Bezwaardrempel

8.9 Waardepeildatum en tijdvak

8.10 Openbaarheid van WOZ-waarden

 

Hoofdstuk 9. Lokale belastingen - Mr. H. Oderkerk

9.1 Inleiding

9.2 Gemeentelijke belastingen

9.3 Onroerendezaakbelastingen (OZB)

9.4 Uitgezonderde objecten Wet WOZ

9.5 Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten

9.6 Baatbelasting

9.7 Forensenbelastingen

9.8 Toeristenbelasting

9.9 Precariobelasting

9.10 Reclamebelasting

9.11 Leges

9.12 Waterschapsheffingen

9.13 Lokale milieuheffingen

 

Hoofdstuk 10. Monumenten en landgoederen - Mr. W.D. Bierens de Haan

10.1 Inleiding

10.2 Monumenten

10.3 Monumenten in de inkomstenbelasting

10.4 Monumentale tuinen en parken

10.6 Landgoederen

€ 37,50
Bestellen

ISBN: 9789490962920

4e druk

Rechtsgebied: Fiscaal recht

Auteur: mr. W.D. Bierens de Haan, mr. H. Oderkerk, mr. P.H.F.G. Verhaegh, prof. dr. R.N.G. van der Paardt

Aantal pagina's: 380

Verschijningsdatum: 1 augustus 2013

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina