Boeken

Introduction to International Commercial and European Law

Tweede druk

This book covers the most important legal issues when conducting business abroad.

 

The first part covers European law with a focus on the institutions of the European Union, the four freedoms and competition law.

 

The second part focuses on individual international contracts. This part starts with the legal environment of the business transaction. The political and policy risks of doing business abroad are explained, as well as how they should be addressed. It continues with entry strategies in foreign markets and then goes on to focus on the individual contract of sale. A wide range of subjects are covered, including general conditions of sale, retention of title, the CISG, product safety and product liability, Incoterms, contract of carriage, jurisdiction, choice of law and arbitration, standard contract clauses and payment conditions.

 

This book takes a practical approach and contains examples and exercises. The book does not pretend to be the ultimate guide: the field of international commercial law in particular is vast, and has many different angels. However, it does try to explain the main pitfalls of doing business in foreign countries and how to avoid them.

 

Additional information about the book can be found on: www.iclandeulaw.com. The author has written two other legal text books:

• on legal skills Juridische vaardigheden voor het Hoger Onderwijs, www.juridischevaardigheden.nl

• and on sports law Inleiding sport en recht, www.inleidingsportenrecht.nl

Both are in Dutch.

mr. M.W. Mosselman
Meer informatie € 59,00

Collectief Arbeidsrecht deel 1 - 4e druk

Wet op de ondernemingsraden

Dit boek maakt deel uit van een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. Het collectief arbeidsrecht wordt omschreven als geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze onderhandelingen en het collectieve actierecht. Steeds vaker wordt het medezeggenschapsrecht hieraan toegevoegd. In dit boek wordt na een inleidend historisch hoofdstuk de Wet op de ondernemingsraden in zestien hoofdstukken behandeld.

De auteurs vertrouwen erop dat dit boek een nuttig naslagwerk is voor de praktijk.

mr. dr. J. van Drongelen, mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
Meer informatie € 69,50

Wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen

Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht deel 6

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) is in 1968 tot stand gebracht als een zuiver civielrechtelijke wet met als oogmerk de werknemer een loon te garanderen als aanvaardbare tegenprestatie voor de verrichte arbeid. In 2007 is de bestuurlijke boete als handhavingsinstrument van de overheid ingevoerd als uitvloeisel van een veranderde invulling van de betekenis van de Wml. Met het openstellen van de grenzen in mei 2007 voor de zogenoemde MOE-landers is het zwaartepunt verschoven naar oneerlijke concurrentie, wat kan worden gezien als een verschuiving van de werknemers naar de onderneming. De bestuursrechtelijke handhaving van de wet blijkt een nachtmerrie te zijn voor de toezichthoudende instantie, de Arbeidsinspectie (thans: Inspectie SZW). De handhavingsproblemen zijn telkens opgelost met aanpassing van de wetgeving. In dit boekje wordt de parlementaire geschiedenis van een van deze wijzigingswetten behandeld. Een wijziging in een wettelijk voorschrift wordt voorafgegaan door de oude (te wijzigen) wettekst. Het wijzigingsonderdeel sluit af met het wettelijk voorschrift waarin de wijzigingen zijn aangebracht. Daarbij is de volgorde aangehouden van de parlementaire behandeling. In de marge is aangegeven welk onderdeel van de parlementaire behandeling aan de orde is.

Meer informatie € 39,50

Wet aanpak schijnconstructies

Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht deel 7

Misbruik van de bereidheid van arbeidskrachten, bijvoorbeeld uit andere lidstaten van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, om voor een lager loon te werken dan het toepasselijk minimumloon, leidt tot oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en aan werknemerskant tot verdringing, onderbetaling en soms zelfs uitbuiting. Als gevolg van het verdringingseffect staat het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder druk. Om aan deze ongewenste situatie(s) zowel aan de kant van de bedrijven als aan werknemerskant iets te kunnen doen, is de Wet aanpak schijnconstructies tot stand gebracht. Deze wet behandelt oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, het versterken van de rechtspositie van werknemers en een beloning voor werknemers.

In dit boek wordt de parlementaire geschiedenis van die wet behandeld. Een wijziging in een wettelijk voorschrift wordt voorafgegaan door de oude (te wijzigen) wettekst. Het wijzigingsonderdeel sluit af met het wettelijk voorschrift waarin de wijzigingen zijn aangebracht. Daarbij is de volgorde aangehouden van de parlementaire behandeling. In de marge is aangegeven welk onderdeel van de parlementaire behandeling aan de orde is.

Meer informatie € 44,50

Verbonden overeenkomsten in het handelsrecht

Het leerstuk van de samenhangende rechtsverhoudingen in het overeenkomstenrecht is wellicht het beste voorbeeld van de omstandigheid dat de grenzen van het civil law contractenrecht

onder druk staan. De verbonden overeenkomsten zijn overeenkomsten die een zodanige invloed op elkaar uitoefenen dat een wijziging binnen de ene overeenkomst niet zonder gevolgen kan blijven voor een ‘verbonden’ andere overeenkomst. Deze osmotische werking tussen twee of meerdere overeenkomsten verhoudt zich slecht met de heersende doctrine waarin de beslotenheid van de overeenkomst vooropstaat. Dat wil zeggen dat alleen partijen bij een overeenkomst directe invloed kunnen uitoefenen op de rechtssfeer van die overeenkomst en dat derden die niet direct als partij betrokken zijn bij die overeenkomst, geen invloed kunnen uitoefenen op de rechtsgevolgen van die overeenkomst.

In dit boek wordt de ontwikkeling van het leerstuk verbonden overeenkomsten in de rechtspraak geschetst. Daarbij worden enerzijds kritische noten geplaatst en anderzijds openingen onderzocht die wellicht als handvat kunnen dienen in een toekomstig codificatieproces.

mr. dr. A.H. Lamers
Meer informatie € 19,50

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina