Algemene voorwaarden Uitgeverij Paris

 

1. Algemeen deel

 

1.1 definities

Abonnement: overeenkomst met periodieke levering van afleveringen en/of content voor tijdschriften, boekenseries, losbladige uitgaven en producten.
Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Uitgeverij Paris.
Dienst: alle werkzaamheden van Uitgeverij Paris die niet onder de reguliere werkzaamheden van een product vallen.
Elektronisch product: een samenhangende hoeveelheid content in elektronische of digitale vorm, aanvullende updates en eventueel bijbehorende software. (Zie ook 'Product'.)
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Uitgeverij Paris een overeenkomst heeft gesloten danwel daarover in onderhandeling is.
Opleiding: alle door of vanwege Uitgeverij Paris verzorgde of georganiseerde (onderdelen van) opleidingsprogramma’s van een of meerdere dagdelen.
Overeenkomst: iedere afspraak tussen Uitgeverij Paris en opdrachtgever die is gericht op het afnemen van een dienst of product van Uitgeverij Paris.
Partijen: Uitgeverij Paris en opdrachtgever samen.
Product: een samenhangende hoeveelheid content in gedrukte vorm en/of in elektronische vorm. (Zie ook 'Elektronisch product'.)
Schriftelijk: op papier of via de mail.
Uitgeverij Paris: het bedrijf Uitgeverij Paris BV, gevestigd aan de Waterstraat 5 te Zutphen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08140854

 

1.2 toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Uitgeverij Paris, inclusief aanvullende of gewijzigde offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1.3 structuur algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel, uit voorwaarden voor abonnementen, voorwaarden voor opleidingen en voorwaarden voor elektronische producten. De voorwaarden uit het algemene deel zijn niet van toepassing als daarvan wordt afgeweken bij voorwaarden voor abonnementen, voorwaarden voor opleidingen en voorwaarden voor elektronische producten.

 

1.4 wijziging algemene voorwaarden

Uitgeverij Paris behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de opdrachtgever.

 

1.5 offertes/aanbiedingen

1. Offertes van Uitgeverij Paris zijn vrijblijvend en hebben een geldingsduur van 15 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. De inhoud van folders, brochures, prijslijsten en aanbiedingen is onder voorbehoud opgesteld en bindt Uitgeverij Paris niet.

 

1.6 totstandkoming overeenkomst

Gebondenheid aan een offerte/aanbieding ontstaat als opdrachtgever binnen de geldingsduur zonder wijziging of voorbehoud de offerte/aanbieding heeft bevestigd aan Uitgeverij Paris. Daarmee ontstaat een overeenkomst conform de offerte/aanbieding. Bij wijzigingen of voorbehouden ten opzichte van de offerte/aanbieding is een bevestiging van de afspraken door Uitgeverij Paris nodig voordat de overeenkomst ontstaat.

 

1.7 koop op afstand

1. Uitsluitend voor zover de totstandgekomen overeenkomst een consumentenkoop op afstand betreft, kan de consument de koop op afstand zonder opgave van redenen gedurende zeven werkdagen ontbinden. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Van ontbinding zonder opgave van redenen binnen acht werkdagen zijn uitgezonderd diensten die direct na het sluiten van de overeenkomst aanvangen, tijdschriften, producten die speciaal voor de consument zijn samengesteld, en producten waarvan de verzegeling is verbroken.

3. De consument gaat voorzichtig om met de producten, gebruikt ze niet en stuurt ze terug in de originele verpakking met origineel adreslabel.

4. De kosten van de retourzending komen voor rekening van de consument.

5. Als de consument al heeft betaald, stort Uitgeverij Paris het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen terug aan de consument.

 

1.8 wijziging overeenkomst

1. Door partijen gewenste wijzigingen in de gesloten overeenkomst dienen tijdig en schriftelijk te worden gemeld aan de andere partij.

2. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst die hogere kosten dan in de offerte genoemd veroorzaken, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3. Wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Uitgeverij Paris wordt overschreden. Als zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, dan wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. Indien Uitgeverij Paris op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten het overeengekomene vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van Uitgeverij Paris.

 

1.9 uitvoering overeenkomst

1. Uitgeverij Paris spant zich zorgvuldig en vakkundig in om de overeenkomst na te komen.

2. Opdrachtgever is gehouden alle noodzakelijke gegevens tijdig en deugdelijk te verstrekken aan Uitgeverij Paris.

3. Als er een termijn voor het voltooien van een overeenkomst is afgesproken, dan is dat geen fatale termijn die leidt tot toerekenbare tekortkoming, tenzij anders is overeengekomen. Bij het overschrijden van de termijn stellen partijen samen een nieuwe termijn vast.

4. Uitgeverij Paris heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 

1.10 privacy en vertrouwelijkheid

1. Partijen staan ervoor in dat de voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie zorgvuldig wordt behandeld. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd als dat door een der partijen als zodanig is aangeduid.

2. Uitgeverij Paris is verplicht om zorgvuldig met alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens om te gaan en geheim te houden.

3. Uitgeverij Paris kan gegevens van opdrachtgever vastleggen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en om opdrachtgever van informatie te voorzien over (producten/diensten van) Uitgeverij Paris en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Mocht opdrachtgever geen prijs stellen op deze informatieverschaffing, dan kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan Uitgeverij Paris.

4. Uitgeverij Paris respecteert de privacy van opdrachtgever en behandelt de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

1.11 aansprakelijkheid

1. Uitgeverij Paris, auteurs en redacteuren besteden uiterste zorg aan de totstandkoming van redactionele informatie, doch voor de afwezigheid van fouten en onvolledigheden kan niet worden ingestaan. Voor schade voortvloeiend uit eventuele fouten en onvolledigheden in deze informatie aanvaarden Uitgeverij Paris, auteurs en redacteuren geen enkele aansprakelijkheid.

2. Uitgeverij Paris en door Uitgeverij Paris ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

3. Uitgeverij Paris is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever en derden geleden schade als gevolg van onjuist gebruik van de producten of diensten.

4. Mocht er sprake zijn van aansprakelijkheid voor directe schade die toerekenbaar is aan Uitgeverij Paris, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde (exclusief BTW) van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Als het een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het bedoelde bedrag beperkt tot het totaal aan gemiddelde vergoedingen in één jaar (exclusief BTW).

5. Een reeks van samenhangende schadegevallen wordt in dit artikel aangemerkt als één schadegeval.

6. Opdrachtgever vrijwaart Uitgeverij Paris tegen alle aanspraken van niet door Uitgeverij Paris ingeschakelde derden, die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld van de kant van Uitgeverij Paris en behoudens bewijs van opdrachtgever dat haar niets valt te verwijten.

 

1.12 duur en beëindiging overeenkomst

1. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan door partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Als de opzegtermijn niet in acht wordt genomen, wordt de overeenkomst verlengd met één contractsperiode.

4. Als opdrachtgever de overeenkomst opzegt voordat de uitvoering is begonnen, is opdrachtgever gehouden alle redelijkerwijs gemaakte voorbereidingskosten, investeringen en een vergoeding voor winstderving te vergoeden.

5. Uitgeverij Paris kan de overeenkomst terstond opzeggen als er omstandigheden bekend zijn geworden waardoor Uitgeverij Paris gegronde vrees heeft dat opdrachtgever haar verplichtingen jegens Uitgeverij Paris niet zal nakomen.

6. De overeenkomst eindigt zonder voorafgaande opzegging als een der partijen, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans-BV, komt te overlijden, of als sprake is van stillegging, liquidatie, faillissement of van aanvraag van surséance van betaling van een der partijen.

7. Als sprake is van opzegging bedoeld in de leden 5 en 6 is het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen direct opeisbaar zonder voorafgaande ingebrekestelling.

8. Als één der partijen vindt dat de andere partij toerekenbaar tekortschiet, deelt deze dit de andere partij per direct via aangetekende brief mee. De tekortschietende partij krijgt gedurende 15 dagen na dagtekening van de brief de gelegenheid alsnog behoorlijk na te komen. Blijft de tekortschietende partij gedurende deze periode in gebreke, dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden. Er kan niet worden ontbonden als de tekortkoming gezien de bijzondere aard of geringe betekenis daarvan, de ontbinding met de daaraan verbonden gevolgen niet rechtvaardigt.

9. Als Uitgeverij Paris ter uitvoering van de overeenkomst producten in bruikleen heeft gegeven, is opdrachtgever gehouden na het einde van de overeenkomst terstond alle door Uitgeverij Paris in bruikleen gegeven producten te retourneren aan Uitgeverij Paris.

10. Als een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst bedoeld in dit artikel het gevolg is van omstandigheden die zijn te wijten aan opdrachtgever, dan wel krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Uitgeverij Paris dientengevolge lijdt. Voor zover deze schade bestaat uit gederfde winst wordt de schade begroot op 25% van de gemiddelde jaarsom die de opdrachtgever gedurende de resterende contractsperiode verschuldigd zou zijn bij volledige uitvoering van de overeenkomst.

 

1.13 overmacht

1. Tekortkomingen van Uitgeverij Paris die niet te wijten zijn aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, geven opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel op enige vorm van schadevergoeding.

2. Onder de in het vorige lid bedoelde situaties vallen onder meer bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van vakbonden, ziekteverzuim van personeel van Uitgeverij Paris, iedere verhindering van derden die - al dan niet op verzoek van Uitgeverij Paris - betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, uitvoerbeperkingen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, terrorisme, vandalisme, mobilisatie, oorlog, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke goederen en andere ongevallen, alsmede maatregelen van overheden die de nakoming van de overeenkomst belemmeren.

 

1.14 intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom - waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, naburige rechten en databankrechten - op alle door Uitgeverij Paris uitgegeven publicaties en producten berusten bij Uitgeverij Paris en/of haar licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Uitgeverij Paris en/of haar licentiegever mag niets uit de producten en diensten van Uitgeverij Paris worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.

 

1.15 prijzen

1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. Uitgeverij Paris kan een wijziging in het BTW-tarief aan opdrachtgever doorberekenen.

2. Uitgeverij Paris behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren.

 

1.16 betaling en verrekening

1. Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum en op de door Uitgeverij Paris in de factuur aangegeven wijze en aangegeven valuta.

2. De termijn van 30 dagen geldt als een fatale termijn waarna opdrachtgever in verzuim is. Vanaf dat moment is de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede incasso- en advocaatkosten. De incasso- en advocatenkosten worden vastgesteld op een bedrag van 10% van het openstaande saldo.

3. Als de opdrachtgever het niet eens is met het door Uitgeverij Paris gefactureerde bedrag stelt zij Uitgeverij Paris daarvan onmiddellijk - doch uiterlijk binnen de betalingstermijn van 30 dagen - schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in te stemmen met het door Uitgeverij Paris gefactureerde bedrag.

4. Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft Uitgeverij Paris de bevoegdheid haar verplichtingen jegens de opdrachtgever onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.

5. Elke opschortings- dan wel verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen. De vermelding van de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur doet hier niets aan af.

6. Geleverde producten blijven eigendom van Uitgeverij Paris totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

1.17 klachten

Klachten over de geleverde producten of diensten dienen binnen 14 dagen na oplevering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Uitgeverij Paris. Opdrachtgever geeft zo gedetailleerd mogelijk aan wat de aard van het gebrek is. Uitgeverij Paris probeert binnen zeven werkdagen de klacht op te lossen. Als dat gezien de aard van de klacht niet mogelijk is, geeft Uitgeverij Paris binnen zeven werkdagen aan hoe de klacht wordt behandeld.

 

1.18 geschillen/toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Uitgeverij Paris en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Zutphen bevoegd.

 

  

2. Abonnementen

 

2.1 toepassingsbereik

Het algemene deel 1 van de algemene voorwaarden is van toepassing tenzij hiervan is afgeweken in de onderstaande artikelen 2.2 tot en met 2.6.

 

2.2 totstandkoming abonnement

1. Het abonnement komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling of aanvraag van een abonnement door opdrachtgever bij Uitgeverij Paris en de aanvaarding door Uitgeverij Paris hiervan.

2. Uitgeverij Paris kan zonder opgaaf van redenen een verzoek om een abonnement weigeren.

 

2.3 wijziging product

Uitgeverij Paris kan altijd de omvang, frequentie, inhoud en lay-out van het abonnementsproduct naar eigen inzichten wijzigen, waarbij Uitgeverij Paris ervoor zorgt dat het product ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief.

 

2.4 duur en beëindiging abonnement

1. Een abonnement heeft een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

2. Een abonnement op een jaarboek heeft een looptijd van twee jaren waarbij het verplicht is twee edities af te nemen.

3. Een abonnement wordt stilzwijgend tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende termijn verlengd, tenzij de opdrachtgever het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de abonnementsperiode.

4. Is sprake van een abonnement afgesloten met en door een consument, dan wordt het abonnement na verloop van de eerste abonnementsperiode stilzwijgend verlengd in een abonnement voor onbepaalde tijd. Vanaf het moment dat sprake is van een abonnement voor onbepaalde tijd bedraagt de opzegtermijn één maand bij producten die dagelijks, wekelijks of maandelijks verschijnen en drie maanden bij producten die minder dan een keer per maand verschijnen.

5. Proefabonnementen eindigen na de afgesproken proeftijd en hoeven niet opgezegd te worden.

 

2.5 prijs en betaling

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16 dienen abonnementen jaarlijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Uitgeverij Paris kan de prijzen van het abonnement jaarlijks eenzijdig aanpassen. Uitgeverij Paris stelt de opdrachtgever tenminste één maand voor het intreden van de prijswijziging schriftelijk op de hoogte, of de prijswijziging wordt vermeld in het laatste nummer voordat de prijswijziging in werking treedt.

3. De opdrachtgever kan bij prijsverhogingen als genoemd in het vorige lid het abonnement schriftelijk opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt.

4. Alle door Uitgeverij Paris vermelde prijzen en tarieven zijn uitsluitend van toepassing op de overeenkomsten met opdrachtgevers in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of overeengekomen.

 

2.6 adreswijziging

Adreswijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven, minimaal een maand voordat de adreswijziging ingaat.

 

 

3. Opleidingen

 

3.1 toepassingsbereik

Het algemene deel 1 van de algemene voorwaarden is van toepassing tenzij hiervan is afgeweken in de onderstaande artikelen 3.2 tot en met 3.8.

 

3.2 totstandkoming opleidingsovereenkomst

1. De opleidingsovereenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge inschrijving door opdrachtgever bij Uitgeverij Paris en de aanvaarding door Uitgeverij Paris hiervan.

2. Uitgeverij Paris kan zonder opgaaf van redenen een verzoek om een opleidingsovereenkomst weigeren.

 

3.3 kwaliteit

Uitgeverij Paris streeft er naar kwalitatief hoogwaardige opleidingen te verzorgen. Bij eventuele klachten is artikel 1.17 van toepassing.

 

3.4 wijziging opleidingsovereenkomst

1. Uitgeverij Paris kan wijzigingen aanbrengen in het aangekondigde opleidingsprogramma, het tijdstip en de locatie.

2. Uitgeverij Paris kan een aangekondigde docent laten vervangen door een andere docent met eenzelfde kennisniveau.

3. Uitgeverij Paris kan in geval van onvoldoende inschrijvingen een opleiding aflasten of opleidingsgroepen samenvoegen.

4. Uitgeverij Paris stelt de opdrachtgever van de in de leden 1 tot en met 3 beschreven wijzigingen tijdig op de hoogte.

 

3.5 annuleren

1. Opdrachtgever kan de overeenkomst op ieder moment schriftelijk opzeggen.

2. Als de overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd in de periode gelegen tussen 28 en 14 dagen vóór aanvang van de opleiding, dan is opdrachtgever 30% van het maximum overeengekomen bedrag verschuldigd. In de periode gelegen binnen 15 dagen vóór aanvang van de opleiding of na aanvang van de opleiding is opdrachtgever het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.

4. Iedere opdrachtgever kan zich kostenloos laten vervangen door een andere deelnemer met een soortgelijk functie- of opleidingsniveau.

 

3.6 betaling

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16 dienen opleidingsovereenkomsten bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 

3.7 intellectuele eigendom

Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 1.14, is het opdrachtgever niet toegestaan op basis van de

door Uitgeverij Paris verzorgde opleidingen, ontwikkelde leerplannen en het gebruikte lesmateriaal

een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

van Uitgeverij Paris.

 

3.8 examens

1. Als er examens worden afgenomen, spant Uitgeverij Paris zich in om opdrachtgevers tijdig omtrent

de gehanteerde exameneisen te informeren.

2. Deelnemers aan een opleiding/examen zijn verplicht zich op verzoek van een docent of een

medewerker van Uitgeverij Paris te legitimeren conform de Wet op de identificatieplicht.

 

   

4. Elektronische producten

 

4.1 toepassingsbereik

1. Het algemene deel 1 van de algemene voorwaarden is van toepassing tenzij hiervan is afgeweken

in de onderstaande artikelen 4.2 tot en met 4.4.

2. Voor zover het elektronische product in de vorm van een abonnement wordt geleverd, zijn de

artikelen 2.2 tot en met 2.6 eveneens van toepassing.

 

4.2 gebruiksrecht

1. Met het sluiten van een licentieovereenkomst krijgt opdrachtgever een niet overdraagbaar en niet

exclusief gebruiksrecht op het elektronische product.

2. Het gebruiksrecht is verleend onder de voorwaarde van volledige en tijdige betaling.

3. Enkel het aantal toegestane gebruikers dat is vermeld in de licentieovereenkomst mag het

elektronische product gebruiken door het op beeldscherm zichtbaar te hebben, te downloaden en te

printen voor eigen gebruik.

4. Het is niet toegestaan het elektronische product te verveelvoudigen, te veranderen, openbaar te

maken of beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Uitgeverij Paris.

 

4.3 uitvoering overeenkomst

1. Uitgeverij Paris spant zich in om de beschikbaarheid van het elektronische product dag en nacht te

realiseren - behoudens onderhoudsmomenten - en eventuele storingen zo snel mogelijk te verhelpen.

2. Opdrachtgever is verplicht het elektronische product te gebruiken overeenkomstig aanwijzingen en

handleidingen van Uitgeverij Paris.

3. Opdrachtgever is gehouden alle updates van het elektronische product te gebruiken om volledig

gebruik te kunnen maken van het elektronische product.

4. Opdrachtgever geeft Uitgeverij Paris en haar medewerkers te allen tijde toegang tot de ruimten

waar het elektronisch product wordt gebruikt, om te kunnen vaststellen of het gebruik plaatsvindt

binnen de kaders van het gegeven gebruiksrecht. Als blijkt dat het elektronische product door meer of

andere personen is gebruikt dan afgesproken in de licentieovereenkomst, is de opdrachtgever

verplicht een vergoeding te betalen die Uitgeverij Paris gewoonlijk voor dat meerdere gebruik

hanteert.

 

4.4 aansprakelijkheid

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.11 aanvaardt Uitgeverij Paris geen aansprakelijkheid voor

een gebrekkige werking van het elektronische product als gevolg van een achterstand in updates.

2. Uitgeverij Paris is niet aansprakelijk als opdrachtgever verminderd of geen gebruik kan maken van

een elektronisch product dat via hardware en software van opdrachtgever of dat via een elektronisch

communicatienetwerk gelezen moet worden.

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina